Polskie Radio

Mikołajkowy konkurs w "Ekspresie Jedynki"

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2018 14:36
Konkurs odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 r. (czwartek) na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w audycji ,,Ekspres Jedynki” w jednej edycji.
zdjęcie ilustraacyjne
zdjęcie ilustraacyjneFoto: OpenClipart-Vectors/pixabay

Organizatorem konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A.  z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwany dalej Organizatorem). Celem Konkursu jest zwiększenie wśród słuchaczy popularności stacji radiowej.


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 r. (czwartek) na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w audycji "Ekspres Jedynki" w jednej edycji.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.
4. Zasady konkursu, podstawowe warunki określone w niniejszym Regulaminie, nagroda dla Zwycięzców, jak również czas trwania konkursu podawane będą w audycji "Ekspres Jedynki" w dniu 6 grudnia 2018 r. (czwartek) na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. oraz na stronie internetowej.
5. Wysłanie wiadomości sms do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu oraz zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia oraz miejsca zamieszkania uczestnika konkursu na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A., gdy zostanie zwycięzcą konkursu.
6. Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 j.t.).
7. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie jedynka.polskieradio.pl

§ 2
PRZEBIEG i ZASADY KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzony jest w dniu 6 grudnia 2018 r. (czwartek) w audycji "Ekspres Jedynki", gdzie w godzinach 15.15 – 16.35 zadane będzie pytanie konkursowe z zakresu tematyki ogólnej. Treść pytania będzie rozpowszechniana w sposób zapewniający jak największą promocję konkursu na antenie.
2. Zadaniem osób zainteresowanych wzięciem udziału w Konkursie jest wysłanie wiadomości tekstowej najpóźniej do godziny 16.35 pod numer telefonu 72 151 (koszt: 2,46 PLN brutto za wysłanie wiadomości) zawierającej odpowiedź na zadane pytanie (zwanej dalej utworem) wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania.
3. Nadesłana odpowiedź nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
4. W konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysyłane przez Internet.
5. Jeden SMS traktowany jest jako jedno zgłoszenie do konkursu.
6. Komisja konkursowa powołana przez organizatora, spośród wszystkich odpowiedzi wybierze trzech zwycięzców konkursu, których odpowiedzi na zadane pytanie zostały najwyżej ocenione. Dokonując oceny komisja weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczną tekstu.
7. Rozwiązanie konkursu oraz podanie zwycięzców odbędzie się najpóźniej do godz. 16.55, przy czym organizator może połączyć się telefonicznie z jednym ze zwycięzców konkursu.

§ 3
NAGRODY

1. Organizator przewiduje przyznanie nagrody dla zwycięzcy konkursu w postaci zestawu gadżetów z logo Programu 1 Polskiego Radia S.A. o kwocie nieprzekraczającej 100 zł brutto.
2. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą konkursu jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w §1 niniejszego regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu uczestnikowi.
3. Nagroda, o której mowa w ust. 1 będzie przesłana w terminie 30 dni od wygranej w danej edycji konkursu pod wskazany przez zwycięzcę adres.
4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
5. Nagroda nie jest objęta podatkiem od wygranej.
6. Nagroda będzie wymieniona na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A.

§ 4
PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik konkursu oświadcza, że utwór zgłoszony do konkursu został stworzony samodzielnie przez uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2. Z chwilą wysłania utworu do konkursu uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a.    utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) utworu dowolną techniką,
b.    publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c.    publiczne wystawianie utworu,
d.    nadawanie i reemitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu
3. Uczestnik upoważnia organizatora do udostępniania utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu.

§ 5
DANE OSOBOWE

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego "RODO", administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu - Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana "administratorem").
2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.
3. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez uczestników konkursu jest wymagane do udziału w konkursie.  
4.  Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w konkursie.
5.  Do zakończenia konkursu uczestnik konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu wysyłając na adres e-mail jedynka@polskieradio.pl wiadomość tekstową o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę konkursu oraz podane w trakcie trwania konkursu dane osobowe. Cofnięcie zgody przez uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez organizatora.
6. Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Wojciech Kniecicki e-mail: iod@polskieradio.pl.
7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
9. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
10. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych..
11. Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu, administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 6
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje należy kierować do powołanej przez organizatora Komisji Reklamacyjnej, na adres Program 1 Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85.
2. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Zobacz więcej na temat: konkurs regulamin mikołajki
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak