Section00

NAGRODY SPORTOWE POLSKIEGO RADIA
im. Bohdana Tomaszewskiego

Nagrody Sportowe Polskiego Radia Regulamin Plebiscytu
Section02
Section03
Section04

REGULAMIN PLEBISCYTU - Głosowania SMS
„Nagrody Sportowe 2017 polskieradio.pl”

§1
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Głosowanie SMS („Głosowanie”), którego celem jest wyłonienie najlepszego sportowca 2017 Plebiscytu Nagród Sportowych Polskiego Radia S.A.
 2. Organizatorem Głosowania i Konkursu jest Polskie Radio S.A., z siedzibą w Warszawie 00-977, przy al. Niepodległości 77/85, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy , KRS pod numerem 0000017753, NIP 521-004-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366,300 zł wpłacony w pełnej wysokości, zwany dalej Organizatorem.
 3. Głosowanie i Plebiscyt promowane są na antenie Programu 1.
 4. Wzięcie udziału w Głosowaniu i Plebiscycie możliwe jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play i Cyfrowy Polsat poprzez wysłanie SMS o treściach określonych w Regulaminie na numer 71151.
 5. Koszt wysłania SMS pod numer 71151 każdorazowo wynosi 1zł netto (koszt:1,22 zł brutto)

§2
Warunki udziału w głosowaniu

 1. Głosowanie trwa w dniach od 1 grudnia 2017 od godz. 6.00 do 10 grudnia 2017 do godz.23.59.
 2. Aby wziąć udział w Głosowaniu (oddać głos), typując najlepszego sportowca 2017 r., a jednocześnie wziąć udział w Plebiscycie, Użytkownik winien w trakcie Głosowania wysłać wiadomość tekstową (SMS) na numer 71151 koszt 1zł netto (koszt:1,23 zł brutto) zgodnie z zasadami przedstawionymi w materiałach promocyjnych emitowanych na antenie Programu 1.
 3. Oddając głos na Sportowca Użytkownik przystępuje do Plebiscytu.
 4. Jeden Uczestnik, identyfikowany po numerze telefonu może oddać dowolną ilość głosów na Sportowca.
 5. W przypadku wysłania wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, na numer, z którego przesłano taki SMS, do Użytkownika zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość SMS nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczany do sumy oddanych głosów i nie będzie stanowił skutecznego zgłoszenia do Konkursu.
 6. W konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysyłane przez Internet.
 7. Sposób głosownia i lista sportowców na których Słuchacze oddają głosy:
  1. Paweł Fajdek - Sportowiec 1
  2. Kamil Glik - Sportowiec 2
  3. Kajetan Kajetanowicz - Sportowiec 3
  4. Adam Kszczot - Sportowiec 4
  5. Łukasz Kubot - Sportowiec 5
  6. Robert Lewandowski - Sportowiec 6
  7. Piotr Lisek - Sportowiec 7
  8. Agnieszka Skrzypulec/Irmina Mrózek Gliszczynska - Sportowiec 8
  9. Kamil Stoch - Sportowiec 9
  10. Anita Włodarczyk - Sportowiec 10

§3
Warunki udziału w głosowaniu

 1. Po zakończeniu okresu czasu wyznaczonego na Głosowanie i obliczeniu liczby otrzymanych głosów, każdemu Sportowcowi przyznawana jest punktacja odpowiadająca miejscu, które zajął w Głosowaniu, przy założeniu, że jeden poprawnie oddany głos oznacza jeden punkt.
 2. Głosy Uczestników otrzymane przed rozpoczęciem Głosowania lub po jego zakończeniu, w szczególności po ogłoszeniu wyników, nie będą brane pod uwagę w obliczaniu punktacji.
 3. Nagroda dla najlepszego sportowca wybranego w Plebiscycie przez Słuchaczy zostanie wręczona na gali 19 grudnia 2017 roku.

§4
Uczestnicy Plebiscytu

 1. Uczestnikiem Plebiscytu jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego, spełnia wszystkie postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu oraz przystąpiła do Plebiscytu przez dokonanie czynności określonych w § 5 pkt. 1 Regulaminu („Uczestnik”).
 2. Przystąpienie do Plebiscytu poprzez dokonanie czynności określonych w § 5 pkt. 1 Regulaminu uznane będzie za zgodę Uczestnika na związanie się warunkami Plebiscytu określonymi niniejszym Regulaminem.
 3. Jeden Uczestnik, identyfikowany po numerze telefonu może oddać dowolną ilość głosów na Sportowca.
 4. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Plebiscytu, a także ich małżonkowie oraz członkowie ich oraz małżonka/małżonki rodzin w linii prostej, rodzeństwo ich oraz małżonka/małżonki oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§5
Uczestnicy Plebiscytu

 1. Regulamin jest dostępny w biurze Organizatora i na stronie www. sport.polskieradio.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Plebiscytu bez podania przyczyny.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w przesyłaniu SMS-ow powstałych, w szczególności z winy Operatora lub/i Uczestnika.
 4. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem, poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
 7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna.
Section05

Patron honorowy

Ministerstwo Sportu i Rekreacji

Partner wspierający

Komitet Olimpijski

Partner Główny

Orlen

Partner strategiczny

Totalizator Spotowy

Patron medialny

TVP Sport

Organizator

Polskie Radio