Section00

NAGRODY SPORTOWE POLSKIEGO RADIA
im. Bohdana Tomaszewskiego

Nagrody Sportowe Polskiego Radia Regulamin Kapituły
Section02
Section03
Section04

Regulamin
NAGRÓD SPORTOWYCH POLSKIEGO RADIA S.A.
IM. BOHDANA TOMASZEWSKIEGO

§1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem plebiscytu NAGRÓD SPORTOWYCH POLSKIEGO RADIA S.A. IM. BOHDANA TOMASZEWSKIEGO (zwane dalej: „NAGRODAMI SPORTOWYMI”) jest Polskie Radio – Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 77/85, kod pocztowy 00-977, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000017753, NIP 521-04-14-265, REGON: 010420591, wysokość kapitału zakładowego 16 366 300,00 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwane dalej: Polskie Radio lub Organizator).
 2. Celem organizowanego przez Polskie Radio plebiscytu NAGRÓD SPORTOWYCH jest promowanie polskiego sportu oraz zwrócenie uwagi na osiągnięcia polskich sportowców, a także wspieranie wszelkich inicjatyw, które propagują ideę szlachetnej rywalizacji sportowej.
 3. Akcja służy upowszechnianiu wiedzy – edukacji Słuchaczy Polskiego Radia, w zakresie promocji rozwoju kultury fizycznej, istotnym jej założeniem jest zwrócenie uwagi na wartości uniwersalne, które niesie ze sobą idea czystej, sportowej rywalizacji.
 4. Za przygotowanie i realizację NAGRÓD SPORTOWYCH odpowiadają: Naczelna Redakcja Sportowa Polskiego Radia, Agencja Promocji Polskiego Radia i Agencja Reklamy Polskiego Radia
 5. Do NAGRÓD SPORTOWYCH mogą być nominowani sportowcy i działacze posiadający obywatelstwo polskie.
 6. Naczelna Redakcja Sportowa Polskiego Radia w miesiącu rozwiązania plebiscytu lub go poprzedzającym przygotowuje i emituje cykl audycji prezentujących sylwetki 10 polskich sportowców wyróżnionych za dokonania w danym roku nominacjami do nagrody „Sportowca Roku” przez kapitułę NAGRÓD SPORTOWYCH.
 7. Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:
  1. Mistrz Sportu Roku: nagroda dla najlepszego polskiego sportowca w danym roku kalendarzowym, którego dokonania zostały najwyżej ocenione przez Kapitułę Nagrody.
   Nagroda: statuetka i dyplom.
  2. Trener Roku: nagroda dla polskiego trenera, którego praca przyczyniła się do wybitnych sukcesów polskich sportowców w danym roku kalendarzowym. Nagrodę przyznaje Kapituła.
   Nagroda: statuetka i dyplom.
  3. Drużyna Roku: nagroda dla drużyny, która osiągnęła wybitny sukces w danym roku kalendarzowym. Nagrodę przyznaje Kapituła.
   Nagroda: statuetka i dyplom.
  4. Wydarzenie Sportowe Roku: nagroda dla organizatora wzorowo przeprowadzonej imprezy sportowej w Polsce w danym roku kalendarzowym. Nagrodę przyznaje Kapituła.
   Nagroda: statuetka i dyplom.
  5. Kroniki Sportowej za całokształt działalności w sporcie: nagroda przyznawana osobie (lub grupie osób) szczególnie zasłużonej (-nym) w rozwoju rodzimego sportu i wyróżniającej się nienaganną postawą etyczną w życiu codziennym. Nagrodę przyznaje Naczelna Redakcja Sportowa Polskiego Radia.
   Nagroda: statuetka i dyplom.
  6. Naczelna Redakcja Sportowa Polskiego Radia zastrzega sobie również możliwość przyznania nagród dodatkowych (w liczbie od 1 do 5) w kategoriach wyżej nie wymienionych, których laureaci (osoby fizyczne, instytucje i organizacje oraz obiekty sportowe) w sposób wybitny zaznaczyli swoją obecność w polskim sporcie w danym roku kalendarzowym.
  7. Naczelna Redakcja Sportowa Polskiego Radia zastrzega sobie również możliwość ogłoszenia dodatkowej kategorii: Nagrody słuchaczy Polskiego Radia dla Sportowca Roku. Nagroda ta przyznawana byłaby przez słuchaczy, którzy mogliby wybierać spośród 10 sportowców nominowanych przez Kapitułę – słuchacze głosowaliby przy pomocy esemesów i/lub przy pomocy specjalnego formularza na stronie internetowej Organizatora. Regulamin głosowania zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora.

§2
KAPITUŁA

 1. Kapituła składa się z min. 7 osób. Członków Kapituły każdorazowo powołuje Naczelna Redakcja Sportowa Polskiego Radia w porozumieniu z Zarządem Polskiego Radia. Skład Kapituły podawany jest do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora.
 2. Członkostwo w Kapitule ustaje w razie rezygnacji złożonej przez członka Kapituły, odwołania, utraty zdolności do czynności prawnych lub śmierci członka Kapituły.
 3. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 3, Naczelna Redakcja Sportowa Polskiego Radia w porozumieniu z Zarządem Polskiego Radia S.A. mają obowiązek powołać nowego członka Kapituły w ciągu 7 dni jeśli liczba członków Kapituły byłaby niższa niż 7 osób.
 4. Przewodniczącego Kapituły wybierają spośród siebie członkowie Kapituły.
 5. Przewodniczący Kapituły kieruje pracami i przewodniczy obradom Kapituły.
 6. Obrady Kapituły mają na celu wyłonienie laureatów w poszczególnych kategoriach.
 7. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Kapituły. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 8. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach niejawnych.
 9. Kapituła może wykluczyć z NAGRÓD SPORTOWYCH każdego sportowca lub działacza, którego postawa i czyny budzą jakiekolwiek zastrzeżenia natury moralnej.
 10. Członkowie Kapituły są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych decyzji.

§3
WYBÓR LAUREATÓW

 1. Wybór laureatów NAGRÓD SPORTOWYCH dokonywany jest w dwóch etapach.
  • a. Etap I – Naczelna Redakcja Sportowa Polskiego Radia dokonując preselekcji, nominuje sportowców i działaczy, spełniających wymagania określone w Regulaminie Rankingu
  • b. Etap II – FINAŁ – Kapituła wybiera laureatów w każdej z kategorii określonych w § 1 ust.7;
  • c. Przed rozpoczęciem głosowania redaktor naczelny Naczelnej Redakcji Sportowej Polskiego Radia przedstawia sportowców, drużyny, działaczy i wydarzenia, które znalazły się w pierwszym etapie konkursu;
  • d. Każdy członek Kapituły punktuje (w skali 1-3 pkt), według własnego uznania, kandydatów w poszczególnych kategoriach;
  • e. Dopuszcza się możliwość korespondencyjnego oddania głosu przez członków Kapituły.
 2. Informacja o wyborze Kapituły jest ogłaszana w dniu uroczystej Gali, która odbywa się pod koniec roku kalendarzowego. O dokładnym terminie Gali każdy z nominowanych zostanie powiadomiony pisemnie.
 3. Termin, o którym mowa w ust.2, może ulec przesunięciu z ważnego powodu.
 4. Wyniki głosowania pozostają nieujawnione do dnia wręczenia nagród, tj. do dnia uroczystej Gali, o której mowa w ust. 2.

§4
WRĘCZENIE NAGRÓD

 1. NAGRODY SPORTOWE będą wręczane podczas uroczystej Gali pod koniec roku kalendarzowego.
 2. Termin, o którym mowa w ust.1, może ulec przesunięciu z ważnego powodu.
 3. Laureat nagrody ma prawo umieścić na swojej stronie internetowej oraz w innych mediach informację o jej uzyskaniu.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w siedzibie i na stronie internetowej Organizatora.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z NAGRODAMI SPORTOWYMI jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników NAGRÓD SPORTOWYCH będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji NAGRÓD SPORTOWYCH. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Każdy Uczestnik posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r., poz. 922 z późn.zm) na co każdy Uczestnik wyraża zgodę.
 3. Plebiscyt prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 j.t.).
Section05

Patron honorowy

Ministerstwo Sportu i Rekreacji

Partner wspierający

Komitet Olimpijski

Partner Główny

Orlen

Partner strategiczny

Totalizator Spotowy

Patron medialny

TVP Sport

Organizator

Polskie Radio