Polskie Radio

Regulamin konkursu rysunkowego dla dzieci i młodzieży "Choinki Jedynki 2017" – "Tajemnice Bożego Narodzenia"

Ostatnia aktualizacja: 20.10.2017 11:33
Konkurs rozpoczyna się 22 października 2017 r. i trwa do 09 grudnia 2017 r. W dniach 22 listopada – 01 grudnia 2017 r. (włącznie) Jurorzy wybierać będą sześć prac plastycznych – dwie prace główne i cztery prace wyróżnione.
Choinki Jedynki
Choinki JedynkiFoto: Choinki Jedynki/Polskie Radio

§ 1 Regulamin

Niniejszy regulamin reguluje zasady Konkursu "Choinki Jedynki", zwanego w niniejszym regulaminie Konkursem.

§ 2 Organizator

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko", organizacja pożytku publicznego, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście pod nr KRS 0000174486, NIP 677 22 17 576.

§ 3 Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 22 października 2017 r. i trwa do 9 grudnia 2017 r.

2. W dniach 22 listopada - 1 grudnia 2017 r. (włącznie) Jurorzy wybierać będą sześć prac plastycznych - dwie prace główne i cztery prace wyróżnione. Wszystkie wybrane prace plastyczne sukcesywnie będą omawiane na antenie Programu 1 i zaprezentowane zostaną na stronach internetowych Polskiego Radia.

3. Laureaci będą wymienieni z imienia i nazwiska na antenie Programu 1 PR SA codziennie w godz. 9.00-20.00.

§ 4 Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat, którzy w czasie trwania Konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników i współpracowników PR SA oraz firm współpracujących, ani członkowie ich rodzin prowadzący wspólne gospodarstwo domowe.

§ 5 Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu nadeślą pocztą pod adres PR SA - Polskie Radio S.A. Program 1, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Choinki Jedynki", własnoręcznie wykonane prace plastyczne w dowolnej technice, formacie A4-A2, przedstawiające "Tajemnice Bożego Narodzenia" (symbole, emocje, radość) czyli swoje wyobrażenie Tajemnicy Bożego Narodzenia. Wszystkie prace powinny być oznaczone imieniem i nazwiskiem autora oraz nr telefonu kontaktowego.

2. W przypadku przystąpienia przez Uczestników do Konkursu, do pracy plastycznej powinno być dołączone pisemne oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016. 922 j.t.) na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

4. Prace plastyczne przyjmowane będą do 17 listopada 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

§ 6 Nagrody

1. W dniach od 22 listopada do 1 grudnia 2017 r., dwa razy dziennie Komisja Konkursowa spośród nadesłanych prac przyznawać będzie dwie nagrody główne i cztery wyróżnienia. Łącznie przyznanych będzie 20 nagród głównych i 40 wyróżnień.

2. PR SA przewiduje nagrodzić 20 Laureatów nagród głównych i 40 wyróżnionych. Wszystkie nagrody i wyróżnienia zostaną wydane zwycięzcom przez Polskie Radio S.A. najpóźniej do 31 stycznia 2017 r.

3. Nagrody do wygrania w konkursie będą podane na stronie internetowej Polskiego Radia S.A.

§ 7 Komisja regulaminowa Konkursu

1. Nad oceną nadesłanych prac, wyborem laureatów oraz na prawidłowością przebiegu Konkursu będzie czuwać komisja regulaminowa.

2. Członkowie komisji korzystają z pomocy ekspertów: malarza, artysty grafika i plastyka. Protokół przyznania nagród i wyróżnień podpisze 3 członków Komisji.

§ 8 Licytacja nagrodzonych prac

1. W dniu 09 grudnia 2017 r. Program 1 Polskiego Radia S.A. na swojej stronie internetowej choinkijedynki.polskieradio.pl opublikuje prace podopiecznych Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko" i Fundacji im. Brata Alberta oraz 20 nagrodzonych (nagrody główne) w Konkursie prac plastycznych, każda z innym numerem.

2. Aukcja odbędzie się na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w dniu 9 grudnia 2017 r. w godz. 8.00-19.30

3. Całkowity dochód z aukcji 32 prac plastycznych otrzyma Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" i Fundacja im. Brata Alberta.

§ 9 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do składania pisemnej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia nagrodzonych prac, przy czym w przypadku Uczestników, którzy nie mają ukończonego 16. roku życia reklamacje powinny być złożone przez rodziców lub opiekunów prawnych. Reklamacje należy wysłać pod adresem Programu 1 PR S.A. z dopiskiem "Choinki Jedynki - Reklamacja". Reklamacje zostaną rozpatrzone przez komisję regulaminową w ciągu 7 dni kalendarzowych. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym.

§ 10 Inne postanowienia

1. Wszystkie prace przekazane w czasie trwania Konkursu przechodzą bez wynagrodzenia na własność Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko" wraz z prawem do korzystania i rozporządzania w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji, z możliwością przekazywania praw osobom i podmiotom trzecim:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio, audio-video, video, lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci - publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych

2. Regulamin Konkursu jest dostępny w Redakcji Kultury i Edukacji Programu 1 Polskiego Radia S.A. oraz na stronie internetowej Polskiego Radia S.A.

3. Otrzymane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne oraz nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


CHOINKI JEDYNKI 2017 Załącznik do regulaminu .pdf