Polskie Radio

Regulamin NAGRÓD SPORTOWYCH POLSKIEGO RADIA S.A.

Ostatnia aktualizacja: 09.01.2020 14:22

§ 1.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Organizatorem plebiscytu NAGRÓD SPORTOWYCH POLSKIEGO RADIA S.A. (zwane dalej: „NAGRODAMI SPORTOWYMI”) jest Polskie Radio – Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 77/85, kod pocztowy 00-977, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000017753, NIP 521-04-14-265, REGON: 010420591, wysokość kapitału zakładowego 16 366 300,00 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwane dalej: Polskie Radio lub Organizator).
2. Celem organizowanego przez Polskie Radio plebiscytu NAGRÓD SPORTOWYCH jest promowanie polskiego sportu oraz zwrócenie uwagi na osiągnięcia polskich sportowców, a także wspieranie wszelkich inicjatyw, które propagują ideę szlachetnej rywalizacji sportowej.
3. Akcja służy upowszechnianiu wiedzy – edukacji Słuchaczy Polskiego Radia w zakresie promocji rozwoju kultury fizycznej. Istotnym jej założeniem jest zwrócenie uwagi na wartości uniwersalne, które niesie ze sobą idea czystej, sportowej rywalizacji.
4. Za przygotowanie i realizację NAGRÓD SPORTOWYCH odpowiadają Redakcje Sportowe Polskiego Radia i Agencja Reklamy Polskiego Radia, we współpracy z Agencją Promocji Polskiego Radia.
5. Do NAGRÓD SPORTOWYCH mogą być nominowani sportowcy i działacze posiadający obywatelstwo polskie.
6. Redakcja Sportowa Jedynki Polskiego Radia w miesiącu rozwiązania plebiscytu lub go poprzedzającym przygotowuje i emituje cykl audycji prezentujących 10 polskich wydarzeń sportowych wyróżnionych w danym roku nominacjami do nagrody „Wydarzenie Sportowe Roku”. Nagroda przyznana zostanie przez Słuchaczy, którzy wybiorą spośród 10 nominowanych wydarzeń głosując przy pomocy wiadomości SMS i/lub oddając głos na stronie internetowej Jedynki Polskiego Radia.
7. Redakcja Sportowa Trójki Polskiego Radia w miesiącu rozwiązania plebiscytu lub go poprzedzającym przygotowuje i emituje cykl audycji prezentujących sylwetki 10 polskich sportowców wyróżnionych za dokonania w danym roku nominacjami do nagrody „Sportowca Roku”. Nagroda przyznana zostanie przez Słuchaczy, którzy wybiorą spośród 10 nominowanych sportowców głosując przy pomocy wiadomości SMS i/lub oddając głos na stronie internetowej Trójki Polskiego Radia.
8. Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:
1) Wydarzenie Sportowe Roku: nagroda dla wyróżnionego wydarzenia sportowego. Nagrodę przyznają Słuchacze, którzy wybierają spośród 10 sportowych wydarzeń nominowanych przez Redakcję Sportową Jedynki. Regulamin głosowania zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora.
Nagroda: statuetka i dyplom.
2) Sportowiec Roku: nagroda dla wybitnego polskiego sportowca. Nagrodę przyznają Słuchacze, którzy wybierają spośród 10 sportowców nominowanych przez Redakcję Sportową Trójki. Regulamin głosowania zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora.
Nagroda: statuetka i dyplom.
3) E-Sport Roku: nagroda dla wyróżnionego wydarzenia e-sportowego, organizacji e-sportowej lub gry. Nagrodę przyznaje Kapituła, we współpracy z Redakcją Czwórki.
Nagroda: statuetka i dyplom.
4) Redakcje Sportowe Polskiego Radia zastrzegają sobie również możliwość ogłoszenia dodatkowych kategorii. Nagrody te przyznawane byłyby przez Kapitułę.

§ 2.
KAPITUŁA
1. Kapituła składa się z min. 7 osób. Członków Kapituły każdorazowo powołują Redakcje Sportowe Polskiego Radia w porozumieniu z Zarządem Polskiego Radia. Skład Kapituły podawany jest do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora.
2. Członkostwo w Kapitule ustaje w razie rezygnacji złożonej przez członka Kapituły, odwołania, utraty zdolności do czynności prawnych lub śmierci członka Kapituły.
3. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2, Redakcje Sportowe Polskiego Radia w porozumieniu z Zarządem Polskiego Radia S.A. mają obowiązek powołać nowego członka Kapituły w ciągu 7 dni, jeśli liczba członków Kapituły byłaby niższa niż 7 osób.
4. Przewodniczącego Kapituły wybierają spośród siebie członkowie Kapituły.
5. Przewodniczący Kapituły kieruje pracami i przewodniczy obradom Kapituły.
6. Obrady Kapituły mają na celu wyłonienie laureatów w kategorii E-Sport Roku lub dodatkowych kategoriach ogłoszonych przez Redakcje Sportowe Polskiego Radia.
7. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Kapituły. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.
8. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach niejawnych.
9. Kapituła może wykluczyć z NAGRÓD SPORTOWYCH każdego sportowca lub działacza, którego postawa i czyny budzą jakiekolwiek zastrzeżenia natury moralnej.
10. Członkowie Kapituły są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych decyzji.

§ 3
WYBÓR LAUREATÓW
1. Wybór laureatów NAGRÓD SPORTOWYCH dokonywany jest w dwóch etapach.
a. Etap I – Redakcje Sportowe Polskiego Radia dokonując preselekcji, nominują sportowców i wydarzenia sportowe, spełniające wymagania określone w Regulaminie Rankingu.
b. Etap II – FINAŁ – Słuchacze wybierają laureatów w kategoriach określonych w § 1 ust. 8 pkt. 1 i 2, Kapituła wybiera laureatów w kategoriach określonych w § 1 ust. 8 pkt. 3 i 4;
c. Przed rozpoczęciem głosowania Redakcje Sportowe Polskiego Radia przedstawiają sportowców i wydarzenia, które znalazły się w pierwszym etapie konkursu;
d. Słuchacze głosują na kategorie określone w § 1 ust. 8 pkt. 1 i 2 wysyłając wiadomości SMS i/lub oddając głos na stronach internetowych Jedynki Polskiego Radia lub Trójki Polskiego Radia;
e. Każdy członek Kapituły punktuje kategorie określone w § 1 ust. 8 pkt. 3 i 4 (w skali 1-3 pkt), według własnego uznania, kandydatów w poszczególnych kategoriach;
f. Dopuszcza się możliwość korespondencyjnego oddania głosu przez członków Kapituły.
2. Informacja o wyborze Słuchaczy i Kapituły jest ogłaszana w dniu uroczystej Gali, która odbędzie się w lutym 2020 roku. O dokładnym terminie Gali każdy z nominowanych zostanie powiadomiony pisemnie.
3. Termin, o którym mowa w ust.2, może ulec przesunięciu z ważnego powodu.
4. Wyniki głosowania pozostają nieujawnione do dnia wręczenia nagród, tj. do dnia uroczystej Gali, o której mowa w ust. 2.

§ 4
WRĘCZENIE NAGRÓD
1. NAGRODY SPORTOWE będą wręczane podczas uroczystej Gali w lutym 2020 roku.
2. Termin, o którym mowa w ust.1, może ulec przesunięciu z ważnego powodu.
3. Laureat nagrody ma prawo umieścić na swojej stronie internetowej oraz w innych mediach informację o jej uzyskaniu.

§ 5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach plebiscytu NAGRÓD SPORTOWYCH jest Organizator: Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwane „Administratorem”).
2. Uczestnicy plebiscytu NAGRODY SPORTOWE przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu.
3. Uczestnicy plebiscytu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez uczestników jest wymagane do udziału w plebiscycie NAGRODY SPORTOWE.
4. Uczestnik przystępując do plebiscytu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody.
5. Do zakończenia plebiscytu NAGRODY SPORTOWE uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem plebiscytu wysyłając na adres e-mail iod@polskieradio.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych". W treści wiadomości należy podać nazwę plebiscytu oraz podane uprzednio dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w plebiscycie NAGRODY SPORTOWE oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
6. Administrator informuje, że w sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl.
7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją plebiscytu NAGRODY SPORTOWE.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia plebiscytu NAGRODY SPORTOWE, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki wymagające przetwarzania na mocy prawa, cele archiwalne w interesie publicznym, ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń.
10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11. Uczestnikom plebiscytu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. W oparciu o dane osobowe Uczestników, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest dostępny w siedzibie i na stronie internetowej Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Zobacz więcej na temat: plebiscyt SPORT
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak