Polskie Radio

Regulamin forum Polskiego Radia

Ostatnia aktualizacja: 04.08.2010 10:04
Regulamin forum Polskiego Radia.

Wstęp

Staramy się zapewnić naszym użytkownikom środowisko wspierające wolność i swobodę wypowiedzi. Jesteśmy jednak także odpowiedzialni za to, aby dyskusje były kulturalne, bezpieczne i dotyczyły konkretnego tematu, a także aby nie naruszały żadnych przepisów prawnych ani polityki redakcyjnej Polskiego Radia. Dlatego właśnie ustanowiliśmy regulamin forum Polskiego Radia i prosimy wszystkich, aby go przestrzegali.

1.            Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez spółkę Polskie Radio SA z siedzibą w Warszawie, ul. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017753, kapitał zakładowy w wysokości 8.366.300 PLN, wpłacony w całości, NIP 521-04-14-265, na rzecz użytkowników prowadzonego przez nią portalu internetowego polskieradio.pl, polegającej na umożliwieniu użytkownikom uczestniczenie w Forum Polskieradio.pl oraz innych serwisów internetowych Polskiego Radia w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii.

2.            Dostęp do serwisu Forum Polskieradio.pl oraz do komentarzy pod artykułami posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.

3.            Użytkownicy, którzy założyli konto na portalu polskieradio.pl mogą używać swoich loginów na stronach forum.polskieradio.pl i w komentarzach pod artykułami.

4.            Loginy zarejestrowanych użytkowników oraz „nicki” nie zarejestrowanych nie mogą

 

 • zawierać wyrażeń powszechnie uznawanych za wulgarne i obelżywe
 • być łudząco podobne do loginów innych użytkowników
 • lub sprawiać wrażenie podszywania się pod inną osobę
 • nawiązać do oznaczeń komercyjnych
 • zawierać adresów e-mail, stron internetowych, numerów telefonów i innych danych kontaktowych

5.            Polskie Radio może zezwolić na zamieszczanie wpisów na wybranych lub wszystkich kategoriach Forum Polskieradio.pl lub na wybranych serwisach wyłącznie dla użytkowników zarejestrowanych i zalogowanych w serwisie polskieradio.pl

Ogólne zasady obowiązujące na forum: zakładanie profili, podpisywanie komentarzy, udział w dyskusji

6.            Każdy umieszcza wypowiedzi na forum polskieradio.pl i w komentarzach pod artykułami na własną odpowiedzialność i osobiście odpowiada za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

Zastrzegamy sobie prawo usuwania komentarzy, które:

 • łamią prawo polskie i międzynarodowe
 • nawołują do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagują homofobię, przemoc i dyskryminację
 • zawierają treści erotyczne
 • zawierają treści wulgarne, naruszające prawa innych osób lub obrażające innych użytkowników
 • nie dotyczą komentowanego artykułu, wątku na forum lub wypowiedzi innego uczestnika
 • reklamują produkty lub usługi
 • mogą wskazywać, że autor podszywa się pod inną osobę
 • zawierają dane kontaktowe, jak np. numery telefonów, adresy pocztowej i e-mailowe i inne
 • są spamem, wielokrotnym powtórzeniem tej samej lub bardzo podobnej treści
 • są rażąco długie
 • zawierają linki do nielegalnie dostępnych plików muzycznych oraz nielegalnie dostępnego oprogramowania.
 • Naruszają prawa autorskie polskie i międzynarodowe poprzez umieszczanie treści objętych prawem autorskim, jeśli użytkownik nie jest ich posiadaczem.
 • Mogą sprawiać wreżenie, że ich celem jest nękanie innych użytkowników lub pracowników i współpracowników Polskiego Radia
 • Mogą naruszają dobre imię Polskiego Radia, jego pracowników i współpracowników.

 

7.            Polskie Radio zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 4 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum Polskieradio.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt 4 i 6 Regulaminu.

Moderacja

8.            Komentarze i wpisy na forum oraz pod artykułami w serwisie polskieradio.pl są moderowane. Oznacza to, że zespół przeszkolonych osób czyta wszystkie lub prawie wszystkie wpisy i jeśli naruszają one regulamin kasuje je.

9.            Użytkownicy serwisu polskieradio.pl mogą zgłosić komentarz lub wpis na forum do moderatora, jeśli uważają, że narusza on regulamin.

10.          Moderacja odbywa się na trzy sposoby

Premoderacja: Każdy komentarz jest sprawdzany przed pojawieniem się

Postmoderacja: Wszystkie komentarze pojawiają się natychmiast i są następnie sprawdzane

Moderacja reaktywna: Komentarze są zwykle sprawdzane tylko wówczas, jeśli zostaną zgłoszone do usunięcia.

11.          Komentarze zawierające słowa wulgarne, powszechnie uznane za obraźliwe są usuwane automatycznie. Serwis polskieradio.pl posiada słownik wyrazów i sformułowań wulgarnych i obraźliwych, na podstawie którego komentarze takie nie będą publikowane

12.          Polskie Radio zastrzega, iż w przypadku, gdy wpis kwalifikujący się do usunięcia i usunięty jest wpisem inicjującym dyskusję, po jego usunięciu wątek zainicjowany tym wpisem może być niedostępny, bez względu na treść pozostałych wpisów.

13.          Użytkownikom notorycznie naruszającym niniejszy Regulamin administracja Forum Polskieradio.pl ma prawo

 • blokować dostęp do Forum Polskieradio.pl m.in. poprzez zablokowanie adresu IP
 • blokować wszystkie loginy na czas określony lub bezterminowo

14.          Przy publikacji zamieszczonego przez użytkownika wpisu Polskie Radio może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu Polskieradio.pl przy zamieszczaniu wpisu. Polskie Radio nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Forum Polskieradio.pl i autorów komentarzy pod artykułami innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

15.          Polskie Radio zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Forum Polskieradio.pl. Polskie Radio dołoży starań aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych.

16.          Każda osoba korzystająca z forum jest zobowiązana do zapoznania się oraz do przestrzegania regulaminu

17.          Reklamacje dotyczące funkcjonowania Forum Polskieradio.pl, komentarzy pod artykułami w serwisach Polskiego Radia, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: forum@polskieradio.pl, lub listownie na adres: Polskie Radio, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa. Polskie Radio będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą mailową lub listowną (pkt. 12) Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 21 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

18.          Zarówno Forum Polskieradio.pl jak i komentarze pod artykułami w serwisach Polskiego Radia są miejscami, które umożliwiają prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. Polskie Radio nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.

19.          Uczestnicy Forum poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach Forum i innych serwisów wyrażają zgodę na zamieszczanie tych treści w portalu Polskieradio.pl oraz cytowanie ich na antenach Polskiego Radia.

20.          Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania i może się zmieniać w trakcie działania forum a zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

 

.