Redakcja Programów Katolickich

Regulamin Konkursu w audycji „Familijna Jedynka”

Ostatnia aktualizacja: 03.07.2020 06:06
Regulamin Konkursu w audycji „Familijna Jedynka” w okresie od dnia 3 lipca 2020 r. do dnia 31 października 2020 r.
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: Billion Photos/shutterstock.com

Organizatorem konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A.  z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwany dalej Organizatorem).

Celem konkursu jest zwiększenie wśród słuchaczy popularności stacji radiowej poprzez prezentacje ciekawych informacji literackich, historycznych, muzycznych, geograficznych, sportowych  i filmowych.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs rozgrywany jest  w niedziele  w audycji „Familijna Jedynka” w godz. 06.00 – 09.00 w okresie od 03.07.2020 r. do 31.10.2020 r.

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających wymagania nałożone niniejszym regulaminem.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy  Organizatora, osoby biorące udział w opracowaniu niniejszego Regulaminu i organizacji konkursu oraz  członkowie ich najbliższej rodziny tj.  ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzice i rodzeństwo, osoby prowadzące z nimi wspólne gospodarstwo domowe.

4. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, o której mowa w ustępie 2 i prześle odpowiedź/rozwiązanie na zadane pytanie konkursowe (zwaną dalej także Utworem. Imię i miejscowość Laureata Konkursu zostaną podane na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia S.A.

§ 2
ZASADY KONKURSU

1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie przesyłają wiadomość tekstową pod numer telefonu 72151 (koszt:2,46 brutto za wysłanie wiadomości) wraz z odpowiedzią/rozwiązaniem pytania konkursowego zadanego  na  antenie.

2. W Konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysyłane przez Internet.

3. Jeden SMS traktowany jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu.

4. Każdy  Uczestnik może wygrać nagrodę edycji tylko jeden raz w czasie trwania Konkursu.

5. W pierwszym etapie Konkursu Organizator nie przewiduje przyznania żadnych nagród.

§ 3
NAGRODY
1. Organizator przewiduje przyznanie  finalistom konkursu po jednym egzemplarzu następujących pozycji książkowych :

 

·         „Szkoła ciemności”     - o wart. brutto 29,40 PLN

·         „Historia zbawienia”  - o wart. brutto 39,90 PLN

 

2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 

3. Nagrody będą wysłane pocztą w formie przesyłki poleconej w terminie  30 dni od zakończenia konkursu z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Nagroda do wygrania w danej edycji będzie wymieniona na antenie.

5. Nagrody nie są objęte podatkiem od wygranej.

 

 § 4
PRZEBIEG KONKURSU
1. Zainteresowani wzięciem udziału w Konkursie wysyłają wiadomość tekstową zawierającą odpowiedź/rozwiązanie na pytanie konkursowe zadane na antenie pod numer 72151 (koszt: 2,46 brutto za wysłanie wiadomości).

2.Komisja konkursowa spośród wszystkich odpowiedzi wybierze Finalistów Konkursu – osoby , które przesłały wiadomość sms z najpełniejszą, najbardziej kreatywną odpowiedzią na zadane pytanie konkursowe.

3. Przedstawiciel Organizatora (telefonista albo prowadzący audycję ) skontaktuje się telefonicznie z wybranymi Finalistami. Próba uzyskania połączenia z Finalistami podejmowana jest dwukrotnie,przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Uczestnika połączenia i czterech sekund przy sygnale zajętości.  W przypadku nie wystąpienia któregokolwiek z w/w sygnałów w ciągu pięciu sekund od chwili, gdy zakończono wybieranie numeru. Próbę tę ponawia się.
W przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest jednokrotnie.

4. W chwili uzyskania połączenia z Finalistą, podaje on telefoniście poza anteną swoje imię i nazwisko oraz adres. Weryfikacja prawa udziału Finalisty w Konkursie odbywa się poprzez pytanie
czy Finalista wysłał sms w Konkursie.

5. Po potwierdzeniu wysłania sms -a , Finalista zdobywa nagrodę.

6. W przypadku nieuzyskania połączenia lub nieudzielenia odpowiedzi/rozwiązania Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z kolejną osobą, której odpowiedź/rozwiązanie Komisja konkursowa oceniła najwyżej zgodnie z w/w zasadami.

7. Procedura wyłonienia Finalistów przeprowadzana jest do pozytywnego skutku, według w/w zasad.

 

§ 5

PRAWA AUTORSKIE

 

1.       Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.

2.       Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:

a)      utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,

b)      publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

c)       publiczne wystawianie Utworu,

d)      nadawanie i remitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej ,przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu

3.       Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym udostępnieniu.

§ 6

DANE OSOBOWE

 

1.       Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana „Administratorem”).

2.       Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.

3.       Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie. 

4.       Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.

5.       Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail jedynka@polskieradio.pl wiadomość tekstową o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu oraz podane w trakcie trwania Konkursu dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

6.       Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Wojciech Kniecicki e-mail: iod@polskieradio.pl.

7.       Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.

8.       Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

9.       Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.

10.   Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11.   Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12.   W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

 

§ 7
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje należy kierować do powołanej przez Polskie Radio Komisji Reklamacyjnej, na adres Program Pierwszy Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85.

2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009r. o grach hazardowych(tj. Dz. U. 2019 poz. 847 , ze zm.).

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz  na stronie internetowej www.jedynka.polskieradio.pl