X
Szanowny Użytkowniku
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Portalu PolskieRadio.pl
1.Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
2.W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 22 645 34 03.
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
4.Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
5.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
7.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Polskie Radio S.A. informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności
Rozumiem
Polskie Radio

Regulamin konkursu "KTO MA RACJĘ?” w audycji "Podwójne Espresso”

Ostatnia aktualizacja: 10.02.2017 14:27
Konkurs odbędzie się w dniach 13 – 17 lutego 2017r. (od poniedziałku do piątku) na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w audycji "Podwójne Espresso” w 5 edycjach. Każdego dnia odbywa się jedna edycja.
(zdj. ilustracyjne)
(zdj. ilustracyjne)Foto: Pixabay/domena publiczna

Regulamin konkursu "KTO MA RACJĘ?” w audycji "Podwójne Espresso” na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A.

Organizatorem konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 8 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwany dalej Organizatorem). Celem Konkursu jest zwiększenie wśród słuchaczy popularności stacji radiowej.


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs odbędzie się w dniach 13 – 17 lutego 2017r. (od poniedziałku do piątku) na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w audycji "Podwójne Espresso” w 5 edycjach. Każdego dnia odbywa się jedna edycja.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.
4. Zasady Konkursu, podstawowe warunki określone w niniejszym Regulaminie, nagroda dla zwycięzcy jak również czas trwania Konkursu podawane będą w audycji "Podwójne Espresso” w godz. 05:05 – 05:30 w dniach 13 – 17 lutego 2017r. (od poniedziałku do piątku) na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. oraz na stronie internetowej.
5. Wysłanie wiadomości sms do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu oraz zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia oraz miejsca zamieszkania Uczestnika Konkursu na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A., gdy zostanie zwycięzcą Konkursu.
6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Organizator.
7. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016. 922 j.t.) na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
8. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2016. 471 j.t.).
9. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie jedynka.polskieradio.pl


§ 2 ZASADY KONKURSU

1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie przesyłają wiadomość tekstową pod numer telefonu 71 151 (koszt: 1,23 PLN brutto za wysłanie wiadomości) zawierającą kreatywną Odpowiedź (zwaną dalej także Utworem) na pytanie konkursowe zadane na antenie wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem.
2. Nadesłana Odpowiedź nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
3. W Konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysyłane przez Internet.
4. Każdy Uczestnik Konkursu może zostać Finalistą Konkursu tylko jeden raz w czasie trwania Konkursu.
5. Jeden SMS traktowany jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu.
6. Każdy Uczestnik Konkursu może wciąż udział w Konkursie dowolną liczbę razy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.
7. Jeden SMS odpowiada pytaniu tylko jednej z edycji Konkursu.


§ 3 NAGRODY

1. W etapie pierwszym Organizator nie przewiduje przyznania nagród.
2. W drugim etapie Konkursu Organizator przewiduje przyznanie jednej nagrody w każdej edycji Konkursu w postaci nw. książek:
Dn. 13, 15, 17 lutego 2017r. (poniedziałek, środa, piątek)
książka „Adios kilogramos” o wartości 39,90 zł brutto (w sumie trzy sztuki o łącznej wartości 119,70 zł brutto)

Dn. 14 lutego 2017r. (wtorek)
gra „Pan tu nie stał! Demoludy” o wartości 59,90 zł brutto

Dn. 16 lutego 2017r. (czwartek)
książka „Gole wszech czasów” o wartości 34,99 zł brutto
3. Po zakończeniu każdej edycji Organizator kontaktuje się z Finalistą Konkursu spełniającym wymogi Regulaminu informując o wygranej oraz prosi o podanie dokładnego adresu.
4. Nagrody, o których mowa w ust. 2 będą przesłane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia zakończenia konkursu pod wskazany przez Zwycięzcę adres.

5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

6. W każdej edycji Konkursu nagroda będzie wymieniona na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A.


§ 4 ETAPY EDYCJI KONKURSU

Etap I
1. Pierwszy etap Konkursu przeprowadzony jest w godzinach 05.06 – 05.15, gdzie będzie zadane pytanie konkursowe z zakresu tematyki ogólnej. Treść pytania będzie rozpowszechniana w sposób zapewniający jak największą promocję Konkursu na antenie.
2. Zadaniem słuchaczy danej edycji Konkursu jest wysłanie wiadomości tekstowej zawierającej Odpowiedź na eliminacyjne pytanie konkursowe zadane na antenie najpóźniej do godziny 05.15.
3. W każdej edycji Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, spośród wszystkich odpowiedzi wybierze Finalistę Konkursu, którego odpowiedź została najwyżej oceniona. Dokonując oceny Komisja weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczną tekstu.
4. Wybrany przez Komisję Konkursową jeden Finalista Konkursu przystąpi do Etapu II.

Etap II
5. Drugi etap Konkursu przeprowadzony jest około godz. 05.25 na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A.
6. Organizator łączy się w każdej edycji z Finalistą Konkursu tj. osobą, o której mowa w ust. 3. Próba uzyskania połączenia podejmowana jest zgodnie z procedurą określoną w § 6 Regulaminu.
7. W drugim etapie Finalista Konkursu usłyszy pytanie z zakresu tematyki ogólnej, a potem dwie różne odpowiedzi podane przez dwóch prowadzących. Zadaniem Uczestnika tego etapu jest wybranie prawidłowej odpowiedzi, czyli podanie „Kto ma rację?”. Czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi na antenie dla Finalisty wynosi 5 sekund.
8. Finalista Konkursu zostaje Zwycięzcą Konkursu, jeśli odpowie prawidłowo i otrzymuje Nagrodę.


§ 5 PRAWA AUTORSKIE

1.Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2.Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a.utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
b.publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c.publiczne wystawianie Utworu,
d.nadawanie i reemitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej ,przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu
3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępniania Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu.


§ 6 PROCEDURA TELEFONICZNEGO ŁĄCZENIA Z FINALISTAMI

1. Przedstawiciel Organizatora będzie kontaktować się telefonicznie z wyłonionym Finalistą. Próba uzyskania połączenia z Finalistą podejmowana jest dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Uczestnika połączenia i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku nie wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów w ciągu pięciu sekund od chwili, gdy zakończono wybieranie numeru, próbę tę ponawia się. W przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest jednokrotnie.
2. W chwili uzyskania połączenia Finalista konkursu podaje przedstawicielowi Organizatora swoje imię i nazwisko oraz adres. Weryfikacja prawa udziału Finalisty w konkursie odbywa się poprzez pytanie czy Finalista wysłał sms w konkursie.
3. W przypadku nieuzyskania połączenia przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z kolejną osobą, której Odpowiedź komisja konkursowa oceniła najwyżej.
4. Procedura wyłonienia Finalistów Dnia przeprowadzana jest do pozytywnego skutku, wg zasad jak wyżej.
5. Zwycięzcy każdej edycji będą ogłoszeni na antenie.


§ 7 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje należy kierować do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej, na adres Program 1 Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85.
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.


Zobacz więcej na temat: konkursy
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak