Polskie Radio

Regulamin konkursu "A to kto to?" na antenie Programu 1 w audycji "Cztery pory roku"

Ostatnia aktualizacja: 01.05.2022 17:17
Konkurs rozgrywany jest w dniach od 2 do 29 maja 2022 r. od poniedziałku do piątku w audycji „Cztery Pory Roku” w godz. 09.00 – 12.00. Prowadzący audycję będzie informował na antenie o rozpoczęciu danej edycji konkursu.
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: pixabay

Organizatorem Konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, BDO 000391438, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwany dalej Organizatorem).

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs rozgrywany jest w dniach od 2 do 29 maja 2022 r. od poniedziałku do piątku w audycji „Cztery Pory Roku” w godz. 09.00 – 12.00. Prowadzący audycję będzie informował na antenie o rozpoczęciu danej edycji konkursu.

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

4. Zasady Konkursu, podstawowe warunki określone w niniejszym Regulaminie, nagroda dla zwycięzcy jak również czas trwania Konkursu podawane będą w audycji „Cztery Pora Roku” w godz. 09.00 – 12.00 w dniach od 2 do 29 maja 2022 r. na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. oraz na stronie internetowej.

5. Wysłanie wiadomości sms do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i  akceptacją Regulaminu  oraz  zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia oraz miejsca zamieszkania Uczestnika Konkursu na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A., gdy zostanie zwycięzcą Konkursu.

6. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (tj. Dz.U.2020.2094, ze zm.).

7. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz  na stronie www.polskieradio.pl
 

§ 2

ZASADY KONKURSU

1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie przesyłają wiadomość tekstową pod numer telefonu 72151 (koszt: 2,46 zł brutto za wysłanie wiadomości) zawierającą kreatywną Odpowiedź (zwaną dalej także Utworem) na pytanie konkursowe zadane na antenie wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem.  

2. Wysłanie wiadomości tekstowej jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika chęci wzięcia udziału w konkursie oraz akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

3. W Konkursie nie są brane pod uwagę sms-y wysyłane przez Internet.

4. Każdy  Uczestnik może wygrać nagrodę tylko jeden raz w czasie trwania Konkursu.

5. Jeden sms traktowany jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu.

6. Jeden sms odpowiada pytaniu tylko z jednej edycji Konkursu.

§ 3

NAGRODY

1. Organizator przewiduje przyznanie każdemu Finaliście jednej z poniższych nagród:

•    karta podarunkowa do realizacji w ramach oferty dostępnej w serwisie Prezent Marzeń o wartości 300,00 zł brutto,


Prezent Marzeń Prezent Marzeń

•    zestaw książek od Wydawnictwa Jedność o łącznej wartości 305,00 zł brutto,

ZESTAW nr 4    Cena brutto

1. Zielony garnek. 600 przepisów kuchni wegetariańskiej prosto z Włoch 39,00 zł
2. Kuchnia bez konserwantów czyli o wytwarzniu żywności w domu 45,00 zł
3. Rodzina w dobrej formie. Jak zachować szczupłą sylwetkę i doskonałą kondycję 39,00 zł
4. Free. Gotowanie bez glutenu, mleka, jajek, cukru 35,00 zł
5. Metoda wellbeing. Dieta, która wydłuża życie 38,00 zł
6. Ekosprzątanie. Cudowne środki czystości 38,00 zł
7. Hormony pod kontrolą dzięki sprawdzonym metodom naturalnym. Poradnik zdrowie 33,00 zł
8. Zdrowie zaczyna się na talerzu. 200 najzdrowszych pokarmów. Lepiej jeść, żeby dłużej żyć 8,00 zł  

RAZEM: 305,00 zł

Wydawnictwo "Jedność" Wydawnictwo "Jedność"


•    jedwabna apaszka z opakowaniem od producenta LUMA Milanówek o wartości 200,00 zł brutto,


Luma Milanówek


•    opiekacz do kanapek Breville o wartości 369,00 zł brutto.

Breville Breville


2. W każdej edycji  Konkursu nagroda do wygrania w danej edycji będzie wymieniona na antenie.

3. Po zakończeniu każdej edycji Organizator kontaktuje się z Finalistą Konkursu spełniającym wymogi Regulaminu informując o wygranej oraz prosi o podanie dokładnego adresu.

4. Nagroda, o której mowa  w ust. 1 będzie przesłana w terminie 30 dni od dnia zakończenia konkursu pod wskazany przez Zwycięzcę adres.

5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

§ 4

PRZEBIEG KONKURSU

1. Po godzinie 09.00 oraz po godzinie 11.00 zadane zostanie dźwiękowe pytanie konkursowe. Treść pytania będzie rozpowszechniana w sposób zapewniający jak największą promocję Konkursu na antenie.
 

2. Zadaniem słuchaczy danej edycji Konkursu jest wysłanie wiadomości tekstowej zawierającej kreatywną odpowiedź na pytanie konkursowe zadane na antenie.

3. W każdej edycji do godziny 11.59 Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, spośród wszystkich odpowiedzi wybierze Finalistę Konkursu, którego odpowiedź została najwyżej oceniona. Dokonując oceny Komisja weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczną tekstu.

4. Przedstawiciel Organizatora (telefonista albo prowadzący audycję) będzie kontaktować się telefonicznie z wyłonionym Finalistą. Próba uzyskania połączenia z Finalistą podejmowana jest dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Uczestnika połączenia i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku nie wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów w ciągu pięciu sekund od chwili, gdy zakończono wybieranie numeru, próbę tę ponawia się. W przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest jednokrotnie.

5. W chwili uzyskania połączenia z Finalistą, podaje on telefoniście albo prowadzącemu swoje imię i nazwisko oraz adres. Weryfikacja prawa udziału Finalisty w Konkursie odbywa się poprzez pytanie czy Finalista wysłał sms w Konkursie.

6. Po uzyskaniu połączenia i potwierdzeniu prawa udziału Finalisty w Konkursie prowadzący albo telefonista zadają pytania konkursowe.

7. Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie, Finalista zdobywa nagrodę.

8. W przypadku nieuzyskania połączenia lub nieudzielenia prawidłowej odpowiedzi Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z kolejną osobą, której odpowiedź wraz z kreatywnym rozwiązaniem Komisja konkursowa oceniła najwyżej zgodnie z wyżej opisaną procedurą.

9. Procedura wyłonienia Laureatów przeprowadzana jest do pozytywnego skutku, wg zasad jak wyżej.

§ 5

DANE OSOBOWE

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, Organizator informuje, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Polskie Radio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwane „Administratorem” lub „Organizatorem”)..

2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, miejscowość, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.

3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.

4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i miejscowość) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.

5. Do momentu wyboru Finalisty Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail: iod@polskieradio.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

6. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Polskim Radiu S.A. – pod nr tel. 22 645 34 03 lub pocztą elektroniczną pod adresem iod@polskieradio.pl.

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją Konkursu. Dane osobowe Finalistów Konkursu będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest: opublikowanie informacji o Finalistach, archiwizacja dokumentów, ewentualnie obrona przed roszczeniami.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.

10. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, mogą być również powierzone, na podstawie Umowy powierzenia zawartej na piśmie, podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Polskiego Radia S.A.

11. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia z zastrzeżeniem ust. 5 lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych w rozdziale III RODO.

12. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

13. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 6
PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.

2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji

a.    utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,

b.    publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

c.    publiczne wystawianie Utworu,

d.    nadawanie i reemitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu.

3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępniania Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu.

§ 7

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje należy kierować do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej, na adres Program 1 Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85 z dopiskiem „A TO KTO TO? – Cztery Pory Roku”.

2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

Zobacz więcej na temat: konkurs regulamin