Section00

REGULAMIN KONKURSU TENISOWEGO z Agnieszką Radwańską
w audycji „Ekspres Jedynki”
na antenie Programu 1 PR S.A.

Organizatorem konkursu realizowanego przez Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwany dalej Organizatorem). Celem Konkursu jest zwiększenie wśród słuchaczy popularności stacji radiowej.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs odbędzie się na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A.. w dniach 1-19 lutego 2021 r w kilku edycjach w audycji ,,Ekspres Jedynki”. Prowadzący audycję każdorazowo poinformuje o rozpoczęciu danej edycji konkursu.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.
4. Zasady Konkursu, podstawowe warunki określone w niniejszym Regulaminie, nagroda dla zwycięzcy jak również czas trwania Konkursu podawane będą w audycji „Ekspres Jedynki na antenie Programu 1 Polskiego Radia PR S.A. oraz na stronie internetowej.
5. Wysłanie wiadomości sms do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu oraz zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia oraz miejsca zamieszkania Uczestnika Konkursu na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A., gdy zostanie zwycięzcą Konkursu.
6. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009r o grach hazardowych (tj. Dz.U.2020r poz.2094.).
7.Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.polskieradio/jedynka.pl

§ 2
ZASADY KONKURSU
1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie przesyłają wiadomość tekstową pod numer telefonu 72 151 (koszt: 2,46 PLN brutto za wysłanie wiadomości) zawierającą odpowiedź na pytanie / zadanie konkursowe zadane na antenie wraz z kreatywnym rozwinięciem odpowiedzi (zwaną dalej także Utworem) oraz ze swoim imieniem i nazwiskiem.
2. Nadesłana Odpowiedź nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
3. W Konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysyłane przez Internet.
4. Jeden SMS traktowany jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu.
5. Jeden SMS odpowiada pytaniu tylko jednej z edycji Konkursu.

§ 3
NAGRODY
1. W pierwszym etapie Organizator nie przewiduje przyznania nagród.
2. W drugim etapie każdej edycji Konkursu Organizator przewiduje przyznanie Finaliście nagrody w postaci:
- W dniach 1-4.02 .2021 oraz 8-10.02.2021 zestaw- okulary SOLANO z logo PZT + piłeczka tenisowa z autografem Huberta Hurkacza o łącznej wartości 159,99 zł. netto
- W dniach 5,12 oraz 19.02.2021 zestaw- słuchawki Pioneer +koszulka z autografem Huberta Hurkacza o łącznej wartości 182,52 zł. netto
- W dniach 11.02,15-18.02.2021 zestaw- okulary SOLANO z logo PZT + koszulka z autografem Huberta Hurkacza o łącznej wartości 182,52 zł. netto
3. W każdej edycji Konkursu nagroda do wygrania będzie wymieniona na antenie Programu 1Polskiego Radia S.A.

Australian Open 2021Konkurs
Section01
Sponsorzy

Sponsor główny

Patron medialny