Polskie Radio

REGULAMIN Dostępu do Usług Płatnych "PIANO MEDIA POLAND"

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2012 13:30

REGULAMIN Dostępu do Usług Płatnych

 "PIANO MEDIA POLAND" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

 

 1. I.          Postanowienia Ogólne

 

 1. [Treść Regulaminu] Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego w domenie pianomedia.pl przez "Piano Media Poland" sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 72 lok. 6, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000418770, REGON: 146101558, NIP: 527-267-63-75, kapitał zakładowy: 5000,00 PLN oraz zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ww. serwisu z wykorzystaniem systemu (projekt PIANO).

 

 1. [Definicje] Poniższe pojęcia mają następujące brzmienie (przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie):

1)     Usługodawca – "Piano Media Poland" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 72 lok. 6, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000418770, REGON: 146101558, NIP: 527-267-63-75, kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN.

 

2)     Administrator – Usługodawca, właściciel Serwisu, podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników albo każdy podmiot któremu Administrator powierzy administrowanie Serwisem.

 

3)     Serwis Rozliczeniowy – oznacza DotPay, Paypal, Elavon lub inne serwisy płatności on-line za Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, na zasadach oraz z wykorzystaniem różnych metod oferowanych przed dany serwis płatności.

 

4)     Użytkownik – osoba fizyczna (posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), w tym konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej korzystająca z Serwisu i Usług.

 

5)     Regulamin – niniejszy regulamin który stanowi również̇ regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt 1 ustawy, z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z póz. zm). 

 

6)     Płatna Sekcja www Wydawcy – określona treść, materiał i/lub część (przestrzeń) i/lub usługa dostępna na stronie www Wydawcy, do której dostęp Wydawca oferuje poprzez System w Okresie Obowiązywania Pakietu za Opłatą. 

 

7)     Opłata – opłata za korzystanie z Usług w ramach Pakietu, uiszczana przez Użytkownika na podstawie Umowy o świadczenie Usług według aktualnego cennika obowiązującego u Usługodawcy i zamieszczonego w Serwisie.

 

8)     Konto Użytkownika – baza/panel administracyjny przydzielony Użytkownikowi przez Usługodawcę na potrzeby rejestracji i realizacji Umowy o Dostęp do Usług, zawierający dane Użytkownika, służące do realizacji Usług lub wygenerowane w ich wyniku, w tym dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie rejestracji.

 

9)     System – zintegrowany pakiet technologii informacyjnych i komunikacyjnych dostarczony przez Usługodawcę pozwalający Użytkownikom na dostęp do Płatnych Sekcji stron www Wydawcy i pozwalający im na korzystanie z ich usług.

 

10)  Pakiet – zestaw uprawnień do korzystania z Usług na czas określony, uzależniony od rodzaju Pakietu, wskazanego w Regulaminie.

 

11)  Pasek Informacyjny - część strony www Wydawcy podłączona do Systemu                            i widoczna w górnej części strony (w tym strony startowej) www danego Wydawcy oraz jego podstrony, za pomocą której Użytkownicy mają dostęp do Płatnych Sekcji www Wydawcy oraz możliwość rejestracji w Serwisie.

 

12)  Serwis – serwis internetowy, do którego dostęp jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet (m.in. posiada urządzenie mające dostęp do sieci Internet, przeglądarkę internetową) utworzony i prowadzony przez Usługodawcę̨ w domenie pianomedia.pl, umożliwiający m.in.:

-      korzystanie przez Użytkowników z Usług, za pośrednictwem Systemu oraz

-      realizowanie płatności za Pakiety w formach wskazanych w Regulaminie.

 

13)      Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę̨ w ramach działania Serwisu, określone w Regulaminie, do których Użytkownik uzyskuje dostęp poprzez zawarcie Umowy o Dostęp do Usług, nabycie przez Użytkownika Pakietu i uiszczenie Opłaty.

 

14)      Okres obowiązywania Pakietu – okres dostępu do Usług, w zależności od rodzaju Pakietu, wybranego przez Użytkownika.

 

15)      Wydawca – podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą, udostępnia Płatne Sekcje stron www Użytkownikom.

 

16)      Umowa o dostęp do Usług- zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowa na świadczenie Usług na odległość, w rozumieniu ustawy z  18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.nr 144, poz.1204, z późn. zm.)

 

 

 1. II.        Rejestracja Użytkownika

 

 1. [Rejestracja] Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług za pośrednictwem Systemu jest przeprowadzenie przez Użytkownika procesu rejestracji w Serwisie przez stronę www danego Wydawcy poprzez Pasek Informacyjny. Rejestracja jest jednorazowa. Login i hasło mają charakter poufny.

 

 1. 2.        [Skutek Rejestracji] Rejestracja jest równoznaczna z:

1)     zawarciem umowy o dostęp do Usług w Okresie Obowiązywania Pakietu,

2)     udzieleniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę a także przez Wydawcę treści, na którego stronie nastąpiła rejestracja (poprzez Pasek Informacyjny), w celu realizacji usług jak również w celach marketingowych dotyczących produktów i usług tych podmiotów, 

3)     o ile taka zgoda zostanie udzielona  przez Użytkownika – z udzieleniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, na podany przez Użytkownika adres e-mail, zgodnie z ustawą z  18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.nr 144,poz.1204, z późn. zm.) od wskazanych w pkt 2 podmiotów;

4)     akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności Usługodawcy.

 

 1. [Potwierdzenie Rejestracji] Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik otrzyma automatyczną informację zwrotną z Serwisu, potwierdzającą rejestrację (za pośrednictwem strony www danego Wydawcy i założenie konta Użytkownika –poprzez Pasek Informacyjny) oraz dane potrzebne do aktywacji dostępu i korzystania z Usług (login oraz hasło).

 

 

 1. III.      Zakres i charakter Usług

 

 1. [Przedmiot Usług] Usługodawca świadczy usługę dostępu do Płatnych Sekcji www Wydawcy za pośrednictwem Systemu, w celu umożliwienia Użytkownikowi zapoznawania się z ich treścią, będącą usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.nr 144,poz.1204, z późn. zm.), obejmującą możliwość dostępu do Płatnych Sekcji www Wydawcy na zasadach określonych w Regulaminie.

 

 1. [Odpłatność Usług] Użytkownik oświadcza, że akceptuje fakt, że dostęp do Usług jest odpłatny i że Usługi nie będą dostępne dla Użytkownika po upływie Okresu Obowiązywania Pakietu lub wygaśnięcia Umowy o dostęp do Usług (w tym wskutek rozwiązania lub odstąpienia Użytkownika od Umowy o dostęp do Usług).

 

 1. [Pakiety] Dostęp do Usług następuje poprzez nabycie przez Użytkownika jednego z Pakietów. Pakietami są:

1)     Pakiet tygodniowy -  brutto  9,90 zł

2)     Pakiet miesięczny –  brutto 19,90 zł

3)     Pakiet roczny –        brutto 199,00 zł

 

 1. [Lista Wydawców] Aktualna lista Wydawców których Płatne Treści dostępne są w ramach Pakietu dostępna jest w Serwisie. Usługodawca zapewnia że w ramach Pakietu Użytkownik będzie miał dostęp do Płatnych Treści oferowanych przez nie mniej niż 3 (trzech) Wydawców.

 

 1. [Skutki zawarcia Umowy o dostęp do Usług] Zawarcie Umowy o dostęp do Usług równoznaczne jest z udzieleniem przez Usługodawcę (jako Licencjodawcę) niewyłącznej, nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z treści Płatnych Sekcji www Wydawcy wyłącznie dla własnych potrzeb Użytkownika (jako Licencjobiorcy), zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet i serwera. Licencja zostaje udzielona na czas określony – obowiązywania Umowy o dostęp do Usług.

 

 1. [Okres Obowiązywania Pakietu] Bieg Okresu Obowiązywania Pakietu liczony jest od momentu uiszczenia płatności przez Użytkownika. Po upływie Okresu obowiązywania  Pakietu dostęp do Usług wygasa o ile Użytkownik nie wykupi kolejnego Pakietu na Usługi oraz nie zawrze kolejnej Umowy o Dostęp do Usług.

 

 

 1. IV.      Zasady korzystania z Płatnych Sekcji www Wydawcy

 

 1. [Charakter treści Płatnych Sekcji www Wydawcy] Użytkownik oświadcza, iż jest mu wiadome, że pewne treści Płatnych Sekcji www Wydawcy, udostępniane Użytkownikowi na podstawie Umowy o Dostęp do Usług, stanowiące przedmiot autorskich praw majątkowych lub uprawnień licencyjnych tego Wydawcy, na którego stronie www zostały udostępnione, podlegają ochronie na zasadach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych.

 

 1. [Zakres możliwości korzystania z Płatnych Sekcji www Wydawcy] Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że korzystanie z Płatnych Sekcji www Wydawcy w zakresie wykraczającym poza zapoznawanie się z ich treścią za pomocą przeglądarki internetowej oraz zakres dopuszczalny na podstawie postanowień Regulaminu, stanowić będzie naruszenie praw autorskich za skutkiem w postaci odpowiedzialności cywilnej i karnej. Za takie działanie uznaje się:

1)        kopiowanie, zwielokrotnianie i rozpowszechniania treści Płatnych Sekcji www Wydawcy, a tym umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub części,

2)        umieszczanie odesłań do strony internetowej Serwisu lub danego Wydawcy w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia treści Płatnych Sekcji www Wydawcy,

3)        zwielokrotnianie treści Płatnych Sekcji www Wydawcy na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy,

4)        rozpowszechnianie opracowań treści Płatnych Sekcji www Wydawcy dokonywanie i rozpowszechnianie ich przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami,

5)        realizowanie nadań wykorzystujących treści Płatnych Sekcji www Wydawcy zarówno w całości, jak i we fragmentach, w tym w zakresie synchronizacji z innymi utworami lub przedmiotami praw pokrewnych.

 

 1. [Oznaczenia handlowe] Oznaczenia handlowe publikowane w Serwisie oraz oznaczenia handlowe umieszczane w reklamach rozpowszechnianych w Serwisie  są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub nierejestrowanymi oznaczeniami handlowymi i podlegają ochronie na podstawie m.in. ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, konwencji międzynarodowych, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.

 

 1. [Zakres dozwolonego korzystania] Dozwolone jest korzystanie z treści Płatnych Sekcji www Wydawcy w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa  m.in. w przypadku cytowania fragmentów treści Płatnych Sekcji www Wydawcy poprzez każdorazowe podanie źródła i link-u do strony www Wydawcy, na których opublikowana jest pełna treść danej treści. Uprawnienia licencyjne do publikacji archiwalnych treści Płatnych Sekcji www Wydawcy reguluje każdy Wydawca odnośnie swoich treści odrębnie.

 

 1. [Wykorzystanie treści Płatnych Sekcji www Wydawcy] Jakiekolwiek inne korzystanie z treści Płatnych Sekcji www Wydawcy nie objęte postanowieniami Regulaminu i wykraczające poza zakres dozwolonego wykorzystania określony przepisami prawa, wymaga udzielenia przez Wydawcę danej treści odrębnej, uprzedniej zgody.

 

 1. [Zastrzeżenie] Użytkownik oświadcza, że jest mu wiadome, że treść Płatnych Sekcji www Wydawcy nie stanowi wytycznych, zaleceń ani rekomendacji do zachowań Użytkownika i nie może stanowić podstawy do faktycznych decyzji Użytkownika o charakterze prawnym, ekonomicznym, w tym inwestycyjnym lub społecznym z powołaniem się na treść Płatnych Sekcji www Wydawcy.

 

 

 1. V.       Zasady płatności i udostępniania Usług

 

 1. [Zamówienie] Usługodawca przyjmuje Zamówienia za pośrednictwem Serwisu przez 24 h na dobę przez 365 dni w roku. Potwierdzenie Zamówienia ze strony Usługodawcy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w Koncie Użytkownika adres e-mail.

 

 1. [Szczegóły Zamówienia] W ramach Zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru:

1)        rodzaju Pakietu;

2)        oznaczenia danych, w tym danych osobowych, na jakie ma być wystawiona faktura/ paragon;

3)        wyboru formy płatności.

 

 1. [Zmiany w Zamówieniu] Użytkownik może dokonać zmiany w Zamówieniu do momentu dokonania płatności za Pakiet. Wprowadzenie zmiany w Zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt: info@pianomedia.pl. Zmiana w Zamówieniu zostanie wprowadzona przez Usługodawcę po zweryfikowaniu Użytkownika jako uprawnionego do Konta Użytkownika (telefonicznie, korespondencja e-mail).

 

 

 1. VI.      Cena Pakietu

Sposób płatności

 

 1. [Ceny Pakietów] Ceny Pakietów zamieszczane są przy opisach Pakietów w Serwisie, zawierają informację o podatku VAT i przedstawione są w złotych polskich (PLN). Ceną ostateczną, będącą elementem Umowy o Dostęp do Usług jest Cena Pakietu podana w chwili składania Zamówienia.

Płatność za Pakiet pobierana jest z góry.

 

 1. [Aktualizacja cennika] Aktualizacja cennika Pakietów nie stanowi zmiany Regulaminu ani zmiany Umowy o Dostęp do Usług wiążącej Użytkownika z Usługodawcą. Zaktualizowane Ceny obowiązują Użytkownika w przypadku zawierania kolejnej Umowy na Dostęp do Usług. Zmiana cennika Pakietów nie ma wpływu na ceny obowiązujące w chwili wprowadzenia zmiany Umowy o Dostęp do Usług.

 

 1. [Formy płatności] Zawierając umowę o Dostęp do Usług Użytkownik może wybrać następujące formy płatności Ceny za Pakiet:

1)        przelew bankowy- płatność wykonywana przez Użytkownika w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne  lub na poczcie na rachunek bankowy Usługodawcy, podany w Serwisie;

 

2)        przelew internetowy (e-przelew) – płatność wykonywana przez Użytkownika z konta bankowego on-line, za pośrednictwem Serwisów Rozliczeniowych, zakres i wykaz banków, sposobów płatności  obsługiwanych przez serwis Systemy Rozliczeniowe znajduje się w Serwisie lub na stronach www Serwisów Rozliczeniowych;

 

3)        karta kredytowa –płatność wykonywana przez Użytkownika z użyciem jego karty kredytowej za pośrednictwem Serwisów Rozliczeniowych.

 

 1. [Informacje dotyczące płatności] Informacje na temat wpłat, regulaminy Serwisów Rozliczeniowych, szczegóły dotyczące obsługi płatności, bezpieczeństwa transakcji znajdują się na stronach www Serwisów Rozliczeniowych.  

 

 1. [Zasady płatności kartą kredytową] Autoryzacja transakcji zapłaty kartami kredytowymi dokonywana jest przez dany Serwis Rozliczeniowy przy współpracy z bankiem, który wydał kartę płatniczą. Dane wprowadzane do formularza autoryzacji transakcji dotyczące posiadacza karty (dane osobowe, numer karty) przekazywane są bezpośrednio do Serwisu Rozliczeniowego. Usługodawca nie gromadzi danych dotyczących kart, którymi dokonywane są płatności.

 2. [Dane osobowe i inne dane przekazywane Serwisom Rozliczeniowym] Dany Serwis Rozliczeniowy odpowiada za przetwarzanie i ochronę danych osobowych oraz innych danych przekazywanych mu przez Użytkownika w celu zrealizowania płatności za pośrednictwem Serwisu Rozliczeniowego.

 

 1. [Realizacja Zamówienia] Realizacja Zamówienia i udostępnienie Użytkownikowi Usług w ramach Pakietu następuje po opłaceniu przez Użytkownika Pakietu.

 

 1. [Zmiany Pakietów/ akcje promocyjne] Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Pakietów, usuwania dotychczasowych Pakietów (bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkowników) oraz przeprowadzania akcji promocyjnych. Szczegółowe zasady akcji promocyjnych, w tym warunki uczestnictwa, okres obowiązywania dostępne są w Serwisie. Uprawnienia uczestnika danej akcji promocyjnej nie podlegają łączeniu z inną akcją promocyjną, organizowaną przez Usługodawcę, o ile Usługodawca nie postanowi inaczej. Korzystanie z akcji promocyjnych jest dobrowolne. Do praw i obowiązków uczestników akcji promocyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu.

 

 

 1. VII.    Odstąpienie od Umowy o dostęp do Usługi

Rozwiązanie Umowy

 

 1. [Szczególne prawa Użytkownika będącego konsumentem] Użytkownik będący konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przez upływem 10 dni od dnia zawarcia Umowy o Dostęp do Usług. Użytkownikowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o dostęp do Usług w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy o Dostęp do Usług bez podania przyczyn, o ile nie rozpoczął korzystania z Usług (tj. o ile nie zalogował się ponownie do Serwisu po dokonaniu rejestracji i płatności za Usługi.

 

 1. [Forma i zasady odstąpienia] Do odstąpienia od Umowy o Dostęp do Usług dochodzi przez złożenie przez Użytkownika oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie winno być przesłane na adres do korespondencji Usługodawcy wskazany w Serwisie, zaś jego treść powinna  zawierać elementy wskazane we wzorze dostępnym w Serwisie[MSOffice1] . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia umowa o Dostęp do Usług uznana jest za niezawartą, Użytkownik-konsument zwolniony jest ze wszystkich zobowiązań, zaś to co Strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, Opłata wniesiona przez Użytkownika ulega zwrotowi przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

 1. [Rozwiązanie umowy o Dostęp do Usług] Użytkownik ma prawo do rozwiązania Umowy o Dostęp do Usług w przypadku istotnej z punktu widzenia Użytkownika zmiany treści Płatnego Dostępu danego Wydawcy (wycofanie, ograniczenie, modyfikacja treści Płatnych Sekcji stron www Wydawcy oferowanych dotychczas w ramach Pakietu) oraz w przypadku zmiany Regulaminu na zasadach określonych w Umowie na podstawie oświadczenia skierowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@pianomedia.pl z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia doręczenia oświadczenia Użytkownika w tej sprawie Usługodawcy.

 

 1. [Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Dostęp do Usług] Treść oświadczenia o rozwiązaniu Umowy winna  zawierać elementy wskazane we wzorze dostępnym w Serwisie[MSOffice2] . Umowa o Dostęp do Usług ulega rozwiązaniu z dniem upływu okresu wypowiedzenia.

 

 1. [Zwrot Opłaty za Pakiet] W przypadku rozwiązania Umowy o Dostęp do Usług Usługodawca zwraca Użytkownikowi Opłatę za Pakiet w części przypadającej proporcjonalnie od dnia upływu okresu wypowiedzenia do upływu Okresu Obowiązywania Pakietu, niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.

 

VIII.  Reklamacje

 

 1. 1.        [Reklamacja dotycząca Usług] Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą Usług (pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@pianomedia.pl z podaniem danych kontaktowych umożliwiających skontaktowanie się z Użytkownikiem, m.in. adres zamieszkania, numer telefonu/adres email.  Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Usługodawcy. Użytkownik jest zobowiązany do dokładnego określenia przyczyny reklamacji oraz okresu, w którym ta przyczyna wystąpiła.

 

 1. [Reklamacja dotycząca płatności] Reklamacje dotyczące płatności w Serwisach Rozliczeniowych rozpatruje dany Serwis Rozliczeniowy za pośrednictwem Usługodawcy. Reklamację dotyczącą płatności Użytkownik składa pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@pianomedia.pl, z podaniem danych kontaktowych umożliwiających skontaktowanie się z Użytkownikiem, m.in. adres zamieszkania, numer telefonu/adres email oraz numer, kwotę, datę transakcji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Usługodawcy.

 

 1. [Weryfikacja reklamacji] Usługodawca weryfikuje zasadność reklamacji i informuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przy rejestracji lub inny adres                         e-mail wskazany przez Użytkownika lub na adres do korespondencji wskazany przez Użytkownika w pisemnej reklamacji.

 

 1. [Procedura rozpatrywania reklamacji w przypadku Użytkowników będących konsumentami] W wypadku uwzględnienia reklamacji przez Usługodawcę, doprowadzi on Usługi do stanu zgodnego z Umową o dostęp do Usług w najkrótszym możliwie terminie, chyba że będzie to niemożliwe lub będzie wymagać nadmiernych kosztów. Jeżeli Użytkownik zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego nie może żądać spełnienia określnych tam zobowiązań albo jeżeli Usługodawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, lub gdy realizacja ww. zobowiązań na znaczne niedogodności, ma on prawo odstąpić od Umowy o Dostęp do Usług; od Umowy nie może odstąpić, gdy podana przez Użytkownika przyczyna reklamacji jest nieistotna. 

 

 1. [Procedura rozpatrywania reklamacji w przypadku Użytkowników nie będących konsumentami] Jeżeli reklamacja zostanie uznana, Usługodawca doprowadzi w miarę możliwości Usługi do stanu zgodnego z Umową Dostępu do Usług.

 

 1. [Inne] Usługodawca poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia złożonej przez Użytkownika reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na adres do korespondencji wskazany przez Użytkownika w pisemnej reklamacji.

 

 

 1. IX.      Ochrona danych osobowych oraz zgoda na otrzymywanie informacji handlowych

 

 1. [Zgoda – dane osobowe] Użytkownik dokonując rejestracji, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę a także przez Wydawcę treści, na którego stronie nastąpiła rejestracja, podanych danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) w celu realizacji Usług jak również w celach marketingowych dotyczących produktów i usług tych podmiotów.

 

 1. [Uprawnienia Użytkownika] Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

 

 1. [Administrator] Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

 

 1. [Zgoda na otrzymanie informacji handlowej] Użytkownik dodatkowo, w trakcie Rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, na podany przez Użytkownika adres e-mail, zgodnie z ustawą z  18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.nr 144,poz.1204, z późn. zm.) od Usługodawcy oraz od Wydawcy treści na którego stronie nastąpiła rejestracja. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie ofert m.in. dotyczących Usług a także innych materiałów marketingowych.

 

 1. [Zakres gromadzonych danych osobowych] Usługodawca nie gromadzi danych osobowych innych niż podawane przez Użytkownika w toku rejestracji lub później w Koncie Użytkownika w tym danych osobowych podawanych przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Rozliczeniowego.

 

 

 1. X.        Zakres odpowiedzialności

 

 

 1. [Zasada Ogólna] Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań mogących skutkować powstaniem jakichkolwiek roszczeń podmiotów trzecich.

 

 1. [Zastrzeżenie] Usługodawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych treści z Płatnych Sekcji stron www Wydawcy m.in. w przypadku wycofania tych treści przez Wydawcę, zapewniając jednakże dostęp do innych treści  oferowanych przez innych Wydawców, z zastrzeżeniem zachowania praw Użytkowników, którzy wnieśli Opłatę oraz prawa do rozwiązania Umowy przez Użytkowników zgodnie z Regulaminem.

 

 1. [Dalsze zastrzeżenie] Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego, krótkotrwałego zaprzestania działania Serwisu i Systemu wyłącznie ze względu na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Usług lub awarię sieci internet, lub z innych przyczyn stanowiących siłę wyższą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Usługodawca zapewni przywrócenie dostępu do Usług w możliwie najkrótszym terminie.

 

 1. [Dalsze zastrzeżenie] Usługodawca nie gwarantuje, że korzystanie z Usług sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji do zamierzonych celów.

 

 1. [Zakres odpowiedzialności] Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1)        skutki wynikłe z niewłaściwej  lub niezgodnej z Regulaminem rejestracji Użytkownika,

2)        szkody powstałe po stronie Użytkownika wskutek nie zrealizowania Usług lub nieprawidłowości powstałych w czasie ich realizacji, zaistniałe w wyniku działania siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego,

3)        następstwa blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz usuwania i blokowania listów elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane w komputerze używanym przez Użytkownika,

4)        treść reklam i informacji reklamowych, marketingowych oraz innym charakterze, zamieszczonych lub przygotowanych przez podmioty trzecie, w tym na zlecenie Wydawców,

5)        za treść informacji zamieszczonych w Płatnej Sekcji www Wydawcy; w szczególności za ich zgodność z prawem, prawdziwość, aktualność, wartość dla Użytkownika jak również za częstotliwość ich aktualizacji przez Wydawcę,

6)        za rezygnację ze współpracy przez danego Wydawcę i brak dostępu do Płatnego Dostępu danego Wydawcy z tego powodu jak również za zmianę zakresu i rodzaju treści Płatnego Dostępu danego Wydawcy; z jednoczesnym zapewnieniem Użytkownikowi treści Płatnego Dostępu www innego Wydawcy, oraz prawa do rozwiązania Umowy o Dostęp do Usług na zasadach określonych w Regulaminie,

7)        skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika;

8)        przypadkowe zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika przez Użytkownika;

9)        szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

 

 1. [Obowiązek zapoznania się z Regulaminem] Użytkownik przyjmuje do wiadomości że jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu, wyjaśniania z Administratorem jakichkolwiek wątpliwości i kierowania zapytań czy uwag bezpośrednio do Administratora.

 

 1. [Ograniczenie odpowiedzialności] Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Użytkowników nie będących konsumentami, odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do szkód rzeczywistych.

 

 1. [Skuteczność ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności względem konsumentów] Względem osób - konsumentów w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego ograniczenia czy wyłączenia odpowiedzialności, określone w niniejszym artykule są skuteczne wyłącznie w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 

 1. XI.      Postanowienia końcowe

 

 1. 1.         [Zmiana Regulaminu] Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach w tym, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach- w Serwisu wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty wejścia w życie poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 2 tygodni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z już zawartymi Umowami o Dostęp do Usług. Użytkownik który nie akceptuje zmian Regulaminu ma prawo rozwiązać Umowę o Dostęp do Usług ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 21 dni od dnia opublikowania zmian Regulaminu.

 

 1. 2.         [Właściwe przepisy] W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowaniu Serwisu. Do Umowy od dostęp do Usług stosuje się polskie prawo.

 

 1. 3.         [Wejście w życie Regulaminu] Regulamin wszedł w życie w dniu 3 September 2012r.

 

 1. 4.         [Dostępność Regulaminu] Regulamin dostępny jest na stronie Usługodawcy: pianomedia.pl