Radio Parlament
Section01

Ustawa o pomocy dla powodzian uchwalona przez Sejm

migracja
migrator migrator 25.06.2010

Sejm przyjął ustawę o przeciwdziałaniu skutkom powodzi. Przewiduje ona m.in. ułatwienia w tworzeniu miejsc pracy, pomoc dla gospodarstw, przedsiębiorców i pracowników z zalanych terenów.

Sejm przyjął ustawę o przeciwdziałaniu skutkom powodzi. Przewiduje ona m.in. ułatwienia w tworzeniu miejsc pracy, pomoc dla gospodarstw, przedsiębiorców i pracowników z zalanych terenów.


Sejm uchwalił ustawę jednogłośnie - za przyjęciem rządowego projektu głosowało 407 posłów.

Przeszły również 4 poprawki zaproponowane podczas prac nad projektem, m.in. dotycząca bezprzetargowego zbywania nieruchomości z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych na mieszkania dla osób poszkodowanych przez powódź.

Zapłata za nieobecność w pracy

Ustawa ma pomóc dotkniętym przez powódź przedsiębiorstwom, osobom pracującym na zalanych terenach.

Ich nieobecność w pracy, o ile miała związek z powodzią, będzie usprawiedliwiona. Pracodawca zapłaci im za nieobecność do 10 dni, na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

FGŚP na wynagrodzenia dla pracowników

Wśród nowych rozwiązań znalazła się też m.in. pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) dla pracodawców, którzy ponieśli duże straty w wyniku powodzi i nie mają własnych środków na wypłatę wynagrodzeń.

Z Funduszu będzie można wypłacić pracownikom pieniądze do wysokości przeciętnego wynagrodzenia - ok. 3,3 tys. zł miesięcznie. Będą to pożyczki, ale będzie można je umorzyć.

Wnioski o pomoc do wojewody lub urzędu skarbowego

Przedsiębiorcy będą składali wnioski o pomoc dla swoich firm do wojewody za pośrednictwem szefa urzędu skarbowego, w którym rozlicza się firma. Ma to umożliwić kontrolę udzielanej pomocy. Z Funduszu Pracy, zgodnie z projektem, będą mogli być wynagradzani pracownicy przedsiębiorstw zniszczonych powodzią, jednak pod warunkiem, że pracodawca utrzyma stan zatrudnienia. Takie osoby będzie można czasowo zatrudnić przy pracach interwencyjnych przez 12 miesięcy.

Bezrobotni

Na zalanych terenach starosta będzie mógł podjąć decyzję o tym, by skierować osoby bezrobotne - w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych - do wszelkiego rodzaju czynności związanych z usuwaniem skutków kataklizmu.

Rolnicy

Również osoby z terenów rolniczych dotkniętych powodzią będą mogły pracować przy usuwaniu jej skutków. Ich wynagrodzenia opłaci Fundusz Pracy. Rolnicy nie stracą ubezpieczenia w KRUS. Zatrudniane będą też pełnoletnie osoby z tych gospodarstw, a nie tylko ich właściciele - zapisano w ustawie.

Pomoc dla gospodarstw rolnych trafi do tych, w których straty wyniosły ponad 30 proc. areału lub hodowanych zwierząt - zapisano w ustawie. Pozwala ona też na wcześniejszą wypłatę unijnych dopłat dla rolników. Zgodnie z obecnymi przepisami, są one wypłacane od 1 grudnia.

Niepełnosprawni

Z państwowego i zakładowych funduszy osób niepełnosprawnych będzie można odbudowywać zniszczenia warsztatów terapii zajęciowej, naprawiać zniszczone miejsca pracy dla niepełnosprawnych. Będzie też możliwość przeznaczenia części środków z zakładowych funduszy socjalnych z innych firm.

Wynagrodzenia i szkolenia

Jeśli obroty przedsiębiorcy w okresie od początku maja do końca lipca 2010 r. w porównaniu z tym samym okresem 2009 r. będą niższe o ponad 15 proc., będzie on mógł uzyskać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na uzupełnienie wynagrodzeń pracowników i ich szkolenia.

Ustawa pozwoli też na refundowanie wypłacanego przez pracodawców ekwiwalentu dla strażaków - ochotników za udział w akcji ratowniczej, nawet jeśli mieszkają oni na terenach nieobjętych powodzią.

Granty na mieszkania dla gmin

Gminy będą mogły otrzymać granty pokrywające cześć kosztów budowy mieszkań komunalnych dla powodzian (zwiększenie dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z 30-40 proc. do 40-50 proc., w zależności od charakteru inwestycji). Te osoby czy wspólnoty, które zaciągnęły kredyty na remonty lub budowę, będą mogły uzyskać środki na ich spłacenie i uzyskają niskooprocentowany kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uproszczona została procedura odbudowy zniszczonych urządzeń przeciwpowodziowych. Zgodnie z ustawą zniesiono obowiązek uzyskania dla takich urządzeń pozwolenia wodnoprawnego. Na poziomie regionalnym będzie podejmowana decyzja o tym, czy potrzebna jest ocena środowiskowa. Jeśli będzie potrzebna, jej uzyskanie będzie również ułatwione.

Rząd przyjął projekt tej ustawy 8 czerwca i wysłał do notyfikacji do Brukseli. Komisja Europejska przysłała już pytania dotyczące projektu. Część uwag Komisji wprowadzono do ustawy podczas prac komisji nadzwyczajnej. Procedura notyfikacyjna przebiega równolegle do prac parlamentarnych.

2 lipca ustawą ma się zająć Senat.

Podczas prac w Sejmie szef doradców premiera Michał Boni zapowiedział rządowy projekt ustawy dotyczący pomocy poszkodowanym w wyniku osuwisk wywołanych opadami deszczu.

agkm, PAP
Section02
Section03
Section04