Polskie Radio
Section05
Mateusz Krautwurst

"Jestem rodzicem. Jestem muzykiem". Mateusz Krautwurst

W maju 2014 wydał swój pierwszy, solowy album studyjny, zatytułowany Gdzieś pomiędzy. W jego stu­diu pow­stają pio­sen­ki po­cząw­szy od tek­stu, har­mo­nii, melodii, po­przez aran­żację kom­po­zycji i na­gra­nie głosu, aż do efek­tu końc­owe­go - czyli go­to­we­go do radio­wej czy te­le­wizyj­nej emi­sji utworu. Współp­racu­ję nie tyl­ko z pro­fesjonal­nymi mu­zyka­mi, lecz rów­nież z ty­mi, którzy są do­pie­ro na po­cząt­ku swojej ar­ty­stycz­nej dro­gi.Au­tor­skie kom­po­zycje to ma­teria bar­dzo de­likat­na, oso­bi­sta. Mateusz sam kom­po­nuje od daw­na i wie, jak ciężko o dy­stans do własnej twór­czo­ści.​
Zobacz więcej na temat:  muzyka współczesna Damian Sikorski radio bez reklam Mateusz Krautwurst

Kasia Moś i Leszek Możdżer łączą siły. "To dialog między głosem a fortepianem"

"Zapomnij" - to najnowszy singiel niezwykłego duetu Kasia Moś i Leszek Możdżer. - Jest to dialog między głosem a fortepianem - mówi w Programie 1 Polskiego Radia Kasia Moś. Artystka już od samego początku wiedziała, że bardzo chciałaby nagrać ten utwór. Jak przebiegała jej współpraca z jednym z najwybitniejszych pianistów na świecie?
Zobacz więcej na temat:  Marcin Kusy piosenka Kasia Moś Leszek Możdżer Agencja Muzyczna MUZYKA Mateusz Krautwurst