Section00

dom muzyki zbudujmy go razem

Dom MuzykiRegulamin
Section04

Regulamin licytacji „Dom Muzyki 2 października 2017”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem licytacji (zwanej dalej także aukcją) jest Stowarzyszenie Dom Muzyki, adres siedziby: 00-286 Warszawa, ul. Brzozowa 14/1a, wpisane do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000207749.
2. Środki finansowe Zwycięzca licytacji przekaże Organizatorowi, który przeznaczy je na budowę Domu Muzyki we wsi Ruda, powiat Miński.

§ 2

Przedmiot licytacji

1. Przedmiotem licytacji jest:
- fortepian Blüthner z 1937 roku z autografem Leszka Możdżera cena wywoławcza wynosi 3333 zł.
- gitara Vantage VS600 nr 080607 z fabryki Matsumoku w Japonii (produkowana w latach 1979-82), z autografami muzyków (podpisali się Leszek Cichoński, Wojciech Hoffmann, Mietek Jurecki, Greg Koch (USA), Andrzej „E-moll” Kowalczyk, Włodek „Lola” Krakus, Jacek Krzaklewski, LeBurn Maddox (USA), Andrzej Malcherek, Andrzej Nowak, Wojciech Pilichowski, Egon Poka (Węgry), Grzegorz Skawiński Jerzy Styczyński, Zenon Van Zan).
cena wywoławcza wynosi 1333 zł. - złota płyta dla Krzysztofa Jaryczewskiego za album „Oddział Zamknięty” (Polskie Nagrania, grudzień 1984), cena wywoławcza wynosi 1333 zł.
- akwarela profesora Wojciecha Maksymowicza pt. „Łazienki w Nałęczowie” cena wywoławcza wynosi 333 zł.
- odręcznie napisany tekst – wiersz do piosenki „Ave” z autografem Mirosława Czyżykiewicza cena wywoławcza wynosi 333 zł.

§ 3

Uczestnicy licytacji

1.Uczestnikiem licytacji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2.Warunkiem udziału w licytacji jest podanie danych osobowych-imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania w momencie przystąpienia do licytacji.

§ 4

Przebieg licytacji

1. Licytacja odbędzie się 2 października 2017 r., na antenie Programu 3 Polskiego Radia, w audycji „Zapraszamy do Trójki”, w godz. 16-19.
2. Oferty kupna będzie można składać w czasie audycji.
3. Słuchacze będą mogli licytować przedmioty drogą telefoniczną, składając oferty kupna pod nr telefonu 22 33 33 333 (koszt połączenia uzależniony od taryfy operatora).
4. Składając propozycje kwot licytacji, słuchacze podają za każdym razem deklarowaną kwotę oraz imię i nazwisko licytującego. Telefony anonimowe nie będą brane pod uwagę.
5. Cena podbicia oferowana przez uczestników Licytacji jest jawna dla innych uczestników (o każdym przebiciu prowadzący audycję będzie informował słuchaczy).
6. Licytację wygrywa uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą ofertę.
7. Oferta staje się wiążąca z chwilą udzielenia przybicia, o czym prowadzący audycję poinformuje słuchaczy na antenie. Przybicie jest ustnym oświadczeniem woli o przyjęciu oferty zgłoszonej w toku aukcji.
8. Organizatorowi przysługuje prawo dochodzenia wylicytowanej kwoty wraz z odsetkami do dnia zapłaty na drodze postępowania sądowego.
9. Zwycięzcy licytacji nie przysługuje prawo odstąpienia.
10. W razie zgłoszenia przez co najmniej dwóch uczestników licytacji jednakowych cen danego przedmiotu pierwszeństwo ma oferta zgłoszona wcześniej (decyduje czas odebrania telefonu).
11. W przypadku nie wpłacenia wylicytowanej kwoty w określonym terminie przez licytanta z najwyższą ofertą i nie skorzystania przez Organizatora z prawa wskazanego w ust 8, prawo do nabycia przedmiotu przechodzi na następnego licytanta, który złożył drugą co do wartości ofertę.
12. Imię i miejsce zamieszkania zwycięzcy licytacji może zostać podane na antenie Trójki oraz na stronie internetowej.

§ 5

Zapłata ceny nabycia i wydanie wylicytowanego przedmiotu

1. Zwycięzca licytacji zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia do 9 października 2017 r., na wskazany rachunek bankowy Stowarzyszenia Dom Muzyki:
52 1020 1026 0000 1502 0293 4776
W tytule przelewu należy wpisać „Trójka – Dom Muzyki”.
2. Wydanie wylicytowanego przedmiotu nastąpi po dokonaniu przez Zwycięzcę wpłaty na podane konto.
3. Szczegóły dotyczące sposobu odebrania przedmiotu zostaną ustalone ze Zwycięzcą licytacji.
4. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do odebrania przedmiotu do końca października 2017 r.

§ 6

Przetwarzanie danych

Poprzez przystąpienie do licytacji, uczestnik biorący w niej udział akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wszelkich czynności związanych z licytacją, jej zakończeniem i odbiorem wylicytowanego przedmiotu. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie doraźnie. Dane te będą przechowywane tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników jest Organizator oraz Polskie Radio S.A. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w licytacji. Każdy uczestnik licytacji posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. 2016.922 j.t.).

§ 7

Reklamacje

1.Wszelkie reklamacje mogą być kierowane na adres: Trójka Polskie Radio S.A., ul. Myśliwiecka 3/5/7, 00-977 Warszawa.
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.