Historia

Genetyka i pytanie o społeczeństwo Piastów. Przełomowe badania polskich naukowców

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 05:40
Interdyscyplinarny zespół badaczy ogłosił wyniki prac, które – jak przekonują ich autorzy – mogą stać się "punktem zwrotnym w ponad 200‑letniej, gorącej dyskusji toczącej się wokół najbardziej zasadniczych kwestii związanych z pochodzeniem Słowian zachodnich, w tym społeczeństwa państwa Piastów".
Zdj, ilustracyjne
Zdj, ilustracyjne Foto: Shutterstock

Ta przełomowa, według badaczy, praca o tytule "Genetic history of East-Central Europe in the first millennium CE" ukazała się w minionym tygodniu na łamach "Genome Biology".

Autorami tego artykułu są biolodzy, archeolodzy i historycy tworzący interdyscyplinarny zespół badawczy działający pod kierownictwem prof. Marka Figlerowicza w ramach projektu "Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych". W badania zaangażowani byli naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, a także z wydziałów Biologii i Historii UAM.

Kiedy nadeszli Słowianie?

Podczas poniedziałkowej (31.07) konferencji prasowej prof. Marek Figlerowicz przypomniał, że jeśli chodzi o pojawienie się i obecność Słowian w naszej części Europy, obowiązują dwie skrajne hipotezy.

"Od 200 lat toczy się bardzo zażarta dyskusja, czy obowiązującą teorią jest hipoteza autochtoniczna czy allochtoniczna. Ta pierwsza zakłada, że Słowianie żyli tu od zawsze, natomiast ta druga, że kiedyś tu żyli Germanie – po okresie wielkich wędrówek ludu oni opuścili nasze tereny, a przyszli w to miejsce Słowianie”, mówił prof. Marek Figlerowicz.

Co istotne, zespół publikujący w "Genome Biology" pokazał, że "obie te hipotezy są nieprawdziwe".

"Bo nie jest prawdą, że żyli tu Słowianie”, tłumaczył naukowiec. "Tu po prostu mieszkali ludzie, którzy byli bardzo podobni do generalnie wszystkich innych sąsiadów żyjących u południowego wybrzeża Bałtyku. Czyli na terenie współczesnej Polski żyli ludzie, którzy byli podobni do ludzi z północnych Niemiec; byli podobni do tych, którzy żyli w Danii w tamtym okresie, czyli 2000 lat temu; byli podobni do tych z Litwy i Łotwy".

"Tak powstało społeczeństwo państwa Piastów"

Prof. Marek Figlerowicz zaznaczył, iż badania pokazały, że "na tereny współczesnej Polski, mniej więcej w pierwszych wiekach, przyszła chyba nieduża migracja z północy, która wprowadziła na nasze ziemie jeszcze więcej komponentu północnego". Dodał, że przybysze wędrowali przez Polskę z prawdopodobnie okolic Gdańska – następnie wzdłuż Wisły, a potem Bugu, do południowo-wschodniej granicy obecnej Polski. Tam, gdzie leży Masłomęcz (woj. lubelskie), mieszając się z ludnością lokalną.

"Gdy badamy tę ludność, która tworzyła grupę masłomęcką – czyli grupę migrantów z północy mieszających się z lokalną ludnością – wówczas się okazuje, że to mniej więcej jest taka sama ludność, jak ta, która tworzyła państwo Piastów”, opowiadał prof. Marek Figlerowicz.

Zwrócił przy tym uwagę, że "o ile mogliśmy badać imigrantów z północy - ponieważ oni (...) nie dokonywali kremacji, tylko grzebali swoich zmarłych – o tyle dla ludności miejscowej cały czas kremacja była głównym obrządkiem pogrzebowym. Nie było więc możliwości, żeby znaleźć jakieś dane, które by opisywały tę ludność lokalną".

To, co udało się badaczom zrobić, mówił prof. Marek Figlerowicz, to przyjrzenie się migrantom, którzy "przechodzili przez Polskę i mieszali się z ludnością lokalną".

"Te domieszki pokazywały nam, kim była ludność lokalna", dodawał badacz. "Okazuje się, że ludność ta była generalnie podobna do tych, którzy żyli wzdłuż całego południowego wybrzeża Bałtyku. I mieszanka ta dała wszystko, co jest potrzebne, żeby powstało społeczeństwo państwa Piastów. To pokazuje, że wszystkie twory, które ludzie wymyślali - Goci, Słowianie i tak dalej, to tylko pojęcia. One nie mają dużo wspólnego z genetyką i historią biologiczną tych ludzi", zaznaczył prof. Marek Figlerowicz.

Genomy mieszkańców tej części Europy

W trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej przypomniano też, że upadek Cesarstwa zachodniorzymskiego pod naporem plemion barbarzyńskich doprowadził do powstania w Europie całkowicie nowych struktur politycznych i etnicznych.

"O ile historyczne wydarzenia i procesy leżące u podstaw transformacji od starożytności do chrześcijaństwa na terenach Cesarstwa są stosunkowo dobrze rozpoznane, o tyle nadal niewiele wiemy na temat przemian, które zachodziły równolegle na terenach nienależących do nowo powstałej wspólnoty chrześcijańskiej", podkreślano.

Jednym z takich wydarzeń, które ciągle wzbudza liczne kontrowersje, jest pojawienie się Słowian w Europie Środkowej.

Co na ten temat mówią zebrane dotychczas naukowe dane?

"Pod koniec okresu późnego neolitu, 3700-1800 p.n.e., struktury genetyczne populacji zamieszkujących Europe Środkową ustabilizowały się i pozostały w dużej mierze niezmienione do końca epoki brązu, 1800-700 p.n.e.", tłumaczono podczas wspomnianej konferencji.

"W okresie tym trzy główne komponenty genetyczne tworzyły genomy mieszkańców Europy centralnej. Pierwszy komponent związany był z mezolitycznymi zachodnimi łowcami-zbieraczami, którzy przybyli do Europy około 14 tysięcy lat temu. Drugi z neolitycznymi rolnikami anatolijskimi, którzy migrowali do Europy 7-8 tys. lat temu. Trzeci z pasterzami znad Morza Kaspijskiego i Czarnego, którzy rozprzestrzenili się w Europie 4-5 tys. lat temu".

Metodologia badań

Jak tłumaczył w trakcie konferencji prof. Marek Figlerowicz, "zagadnienia związane z późniejszym kształtowaniem się historii genetycznej środkowo-wschodniej Europy przez lata pozostawały kwestią otwartą, głównie ze względu na brak odpowiedniego materiału do badań archeogenomicznych. Kremacja zmarłych była bowiem powszechnym w tym rejonie obrządkiem pogrzebowym od epoki brązu aż do średniowiecza".

"Aby rozwiązać ten problem", wskazał profesor, "wykorzystaliśmy fakt, że w pierwszych wiekach naszej ery na terenach współczesnej Polski inhumacja (grzebanie zwłok) stała się dominującą praktyką pogrzebową wśród ludności związanej z kulturą wielbarską. Populacja ta istniała w dorzeczu Wisły między I a V wiekiem n.e. Większość teorii łączy jej powstanie z migracją północnych ludów zwanych potocznie Gotami".

Naukowiec dodał, że dotychczasowe badania archeologiczne wskazują, że do V wieku n.e. imigranci z północy żyli obok praktykującej kremacje ludności lokalnej, związanej z wcześniej powstałą kulturą przeworską. Końcowy etap współistnienia kultur wielbarskiej i przeworskiej na terenach obecnej Polski przypadł na okres Wędrówek Ludów. Po jej zakończeniu kultury materialne na tym terenie stały się bardziej jednorodne, a archeolodzy powszechnie utożsamiają je ze Słowianami, którzy nadal praktykowali kremację zmarłych aż do chrztu pierwszej polskiej dynastii rządzącej (w 966 roku n.e.)".

"Struktura genetyczna mieszkańców państwa Piastów"

Biorąc pod uwagę te fakty, poznańscy naukowcy postanowili skoncentrować swoje wielokierunkowe badania archeogenomiczne na dwóch populacjach, które w przeszłości zamieszkiwały obszar współczesnej Polski. Pierwszą populację tworzyli przedstawiciele kultury wielbarskiej. Drugą populację stanowili reprezentanci społeczeństwa państwa Piastów.

Badania objęły 474 osoby pochowane na 27 cmentarzyskach. Dla 197 z nich zdołano uzyskać dane całogenomowe.

"Przeprowadzone analizy wykazały, że populacje wiązane z kulturą wielbarską tworzyli głównie migrujący z północy mężczyźni oraz lokalne kobiety. Ponadto stwierdziliśmy, że w genomach osób będących mieszanką przybyszów z północy oraz ludności lokalnej, znajdują się praktycznie wszystkie komponenty genetyczne obecne w genomach populacji tworzącej społeczeństwo państwa Piastów", tłumaczyli naukowcy Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

"Oznacza to", podsumowywali, "że już w V wieku n.e. zakończyły się zasadnicze procesy demograficzne kształtujące strukturę genetyczną populacji zamieszkującej obszar współczesnej Polski w X-XII wieku n.e. Innymi słowy, rezultaty badań wskazują, że do ukształtowania się struktury genetycznej mieszkańców państwa Piastów, nie była konieczna żadna dodatkowa migracja mająca miejsce po V wieku n.e. Przedstawione wyniki są zatem zgodne z hipotezą zakładającą genetyczną kontynuację w pierwszym tysiącleciu n.e. na obszarze środkowo-wschodniej Europy".

PAP/jp

Czytaj także

W "warmińskich Pompejach" archeolodzy odkryli skarb XIV-wiecznych monet

Ostatnia aktualizacja: 24.07.2023 05:50
Depozyt złożony z około 150 XIV-wiecznych brakteatów, a także głowicę średniowiecznego miecza i inne militaria odkryli archeolodzy z Uniwersytetu Gdańskiego prowadzący wykopaliska w Barczewku pod Olsztynem.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Peru. Kto mieszkał w Machu Picchu? Odpowiedź dają badania DNA

Ostatnia aktualizacja: 28.07.2023 05:40
Analiza kodu genetycznego osób pochowanych w najsłynniejszym mieście państwa Inków dowodzą, że pochodziły one z odległych krańców imperium. 
rozwiń zwiń
Czytaj także

Warszawa. Tajemnicze polichromie odkryto w podziemiach sądu na Woli

Ostatnia aktualizacja: 28.07.2023 05:40
W trakcie prac konserwatorskich w podziemiach Sądu Okręgowego w Warszawie położonego przy ul. Solidarności 127 dokonano fascynującego odkrycia. W południowo-wschodniej części podziemi budynku odsłonięto fragmenty malowideł naściennych prawdopodobnie z okresu II wojny światowej.
rozwiń zwiń